Dobrovoľné členstvo

  Prihláška za dobrovoľného člena (165,2 KB, 1 757 hits)


Dobrovoľným členom sa môže stať na základe písomnej žiadosti každý, kto je spôsobilý na právne úkony a dovŕšil vek 18 rokov; to neplatí, ak ide o toho, kto bol vylúčený za disciplinárne previnenie a od jeho vylúčenia neuplynuli tri roky. O prijatí rozhoduje predstavenstvo.
Príspevok dobrovoľného člena na rok 2021 je 109 eur. Splatný je do 30. apríla 2021.

VZNIK
Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol žiadateľ prijatý za dobrovoľného člena. Príspevok pri vzniku dobrovoľného členstva je splatný do konca mesiaca, v ktorom vzniklo členstvo v Komore.

PRÁVA
Dobrovoľný člen má právo najmä:
a) zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách Komory, na rozvoji architektúry a starostlivosti o stavebnú  kultúru a harmonické utváranie územia, na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu a podieľať sa na osvetovej, propagačnej, popularizačnej, poradenskej a informačnej činnosti Komory,
b) zúčastňovať sa na vnútornom živote Komory, vrátane jej aktivít podporujúcich partnerstvo a výmenu skúseností a odborných poznatkov,
c) voliť a byť volený do orgánov Komory,
d) zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať na nich,
e) predkladať vlastné návrhy týkajúce sa úloh Komory a požadovať vysvetlenie od orgánov Komory týkajúce sa plnenia úloh Komory,
f) používať zariadenia a služby Komory.

POVINNOSTI
Dobrovoľný člen je povinný:
a) dbať o dobré meno Komory, podieľať sa na jej činnosti a napomáhať  plnenie jej úloh,
b) dodržiavať zákony a iné právne predpisy, štatút a vnútorné predpisy Komory,
c) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a na písomné predvolanie aj na rokovaní iného orgánu Komory alebo disciplinárneho senátu,
d) vykonávať najmenej jedno funkčné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol zvolený,
e) platiť príspevky na činnosť orgánov Komory.

ZÁNIK
Dobrovoľné členstvo zaniká:
a) smrťou dobrovoľného člena,
b) zrušením členstva na základe straty spôsobilosti na právne úkony,
c) vystúpením člena z Komory,
d) uplynutím času,
d) vyčiarknutím z Registra.

Dobrovoľné členstvo uplynutím času zaniká:
a) ak bol dobrovoľný člen prijatý len na určitý čas,
b) ak počas dobrovoľného členstva došlo k dohode o časovom obmedzení členstva, alebo
c) ak dobrovoľný člen neuhradil základný príspevok na činnosť Komory ani do 30. apríla alebo do posledného dňa odkladu zaplatenia.

Dňom zániku dobrovoľného členstva je:
a) deň uvedený v žiadosti o vystúpenie; inak deň jej doručenia Komore,
b) deň právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
c) dňom, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom zániku dobrovoľného členstva,
d) deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí dobrovoľného člena,
e) 30. apríl alebo posledný deň odkladu zaplatenia, ak ide o neuhradenie základného príspevku.

 

Dobrovoľné členstvo v Slovenskej komore architektov neoprávňuje na výkon povolania Architekt a Krajinný architekt.

Podrobnosti o dobrovoľnom členstve upravuje Štatút Slovenskej komory architektov.