Právne predpisy, Súťažný poriadok SKA a overenie súťažných podmienok


ÚHRADA ZA OVERENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK:

1. typ A – vo výške 200 €, pri súťaži s hodnotením návrhu pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle platnej definície v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), pri súťaži návrhov pre zadanie podlimitnej zákazky v zmysle platnej definície v ZVO a ideovej súťaži návrhov,

2. typ B – vo výške 400 €
, pri súťaži návrhov pre zadanie nadlimitnej zákazky v zmysle platnej definície v ZVO, súťažnom dialógu podľa § 74 ZVO a vyzvanej súťaži,“


Pri príprave súťažných podmienok a priebehu súťaže sa verejný vyhlasovateľ riadi podľa:

  Zákon č. 343/2015 (2,1 MB, 861 hits)

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (IV.časť §§ 119-125, možno aj ostatné súvisiace) – úplné znenie

 

  Vyhláška ÚVO č.157/2016 (167,5 KB, 865 hits)

 z 23. marca 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty

 

Usmernenie ÚVO k požadovaniu splnenia podmienok účasti v súťaži návrhov

Informujeme Vás o vyjadrení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k požiadavkám splnenia podmienok účasti v súťaži návrhov, ktoré nám poskytol verejný vyhlasovateľ pri organizovaní súťaže návrhov v decembri 2016 ako pomôcku pre spracovanie súťažných podmienok verejným obstarávateľom.

  Usmernenie ÚVO k požadovaniu splnenia podmienok účasti v súťaži návrhov (338,8 KB, 925 hits)

 

Privátny vyhlasovateľ sa riadi podľa:

  § 847 až 849 Občianskeho zákonníka (895,2 KB, 515 hits)

a ostatné súvisiace paragrafy

 

  Autorský zákon č. 185/2015 (1,0 MB, 711 hits)

 z 1. júla 2015 – úplné znenie

 

 

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (179,0 KB, 993 hits)


  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (164,0 KB, 1 476 hits)

z 13. apríla 2016 v znení zmien z 11. mája 2016, z 11. októbra 2017, 16. mája 2018 a z 13. novembra 2019

 

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KB, 1 999 hits)

zo 14.  júna 2001 v znení zmeny zo 14. mája 2005

 


Archív právnych predpisov a metodických usmernení:

 

  Zákon č. 25/2006 Z. z. (1,5 MB, 745 hits)

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 343/2015 Z. z.
 

  Vyhláška ÚVO č.158/2006 (142,2 KB, 457 hits)

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 407/2011 Z. z. o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom obstarávaní.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.
 
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení, spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky.
 

  Autorský zákon č. 618/2003 (753,4 KB, 0 hits)

Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona
č. 349/2012 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 283/2014 Z. z.