Štruktúra


Orgánmi komory sú

a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) autorizačný výbor,
d) disciplinárna komisia. 


Najvyšším orgánom Slovenskej komory architektov je Valné zhromaždenie. Právo zúčastniť sa na ňom majú všetci členovia Slovenskej komory architektov.
Riadne valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky; zvoláva ho predstavenstvo.


Úlohy
: Valné zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva na dvojročné funkčné obdobie predsedu a podpredsedov komory,
b) schvaľuje štatút, etický poriadok, disciplinárny poriadok a volebný poriadok komory,
c) schvaľuje výšku príspevkov na činnosť orgánov komory,
d) zrušuje alebo pozmeňuje rozhodnutia predstavenstva,
e) zriaďuje úrad komory a určuje základné pravidlá jeho činnosti, schvaľuje rozpočet a overenú účtovnú závierku overenú audítorom