Profesijné vzdelávanie architektov


Na základe uznesenia Predstavenstva SKA zo 16. októbra 2019  č. 4 bolo Sústavné vzdelávanie architektov “SVA” premenované na Profesijné vzdelávanie architektov “PVA”.


  Systém profesijného vzdelávania architektov (229,7 KB, 2 121 hits)

  Príloha č. 2 - Plnenie programu Profesijného vzdelávania architektov (93,9 KB, 1 407 hits)

  Príloha č. 3 - Potvrdenie organizátora o účasti autorizovaného architekta na podujatí (90,6 KB, 1 337 hits)SYSTÉM PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA ARCHITEKTOV (PVA)

Východiskové materiály k PVA v SKA:
– Pravidlá predstavenstva SKA upravujúce organizovanie konferencii a seminárov, ktoré schválilo predstavenstvo SKA 17. apríla 2012 v znení z 10. marca 2021
– Materiál spracovaný AA J. Antalovou v období rokov 2011 – 2013 a pripomienky členov predstavenstva SKA
– Systém CVA partnerských komôr
– Smernica ACE RAG2/06/CPD o CPD (SVA)

Terminológia:
Vychádzajúca z platnej legislatívy.
Celoživotné vzdelávanie – je jasne definované a uskutočňované vzdelávacími inštitúciami.
Pre potreby SKA preto navrhujeme používať názov Profesijné vzdelávanie architektov (PVA).

Záväznosti Profesijného vzdelávania architektov:
Zo štatútu SKA vyplýva, že Celoživotné odborné vzdelávanie pre AA/AKA (Profesijné vzdelávanie architektov) je povinné. ACE dáva možnosť komorám zaviesť Celoživotné odborné vzdelávanie ako povinné.

Posudzovanie Profesionálneho vzdelávania architektov:
20 kreditov za 2 roky (obdobie medzi dvoma valnými zhromaždeniami).

ZÁKLADNÝ PRINCÍP PVA:
– povinnosť
– ponuka podujatí prostredníctvom SKA
– počet podujatí/kreditný systém
– formulár absolvovaných podujatí
– autorizačný výbor
– udelenie osvedčenia

Typy odborných vzdelávacích podujatí
Štruktúra odborných podujatí predstavuje len „organizované podujatia“ SKA, alebo také, na ktorých SKA participuje, alebo ostatné podujatia. Štruktúra vychádza z koncepcie ACE a rovnako z pravidiel predstavenstva SKA upravujúcich organizovanie konferencií a seminárov, ktoré schválilo predstavenstvo SKA 17. apríla 2012, v znení Pravidiel predstavenstva SKA upravujúcich organizovanie konferencií a seminárov zo dňa 10. marca 2021. Ide o nasledovné typy podujatí s diferencovanou hierarchiou:

A. Podujatia organizované SKA v rámci SVA
B. Podujatia spoluorganizované SKA
C. Ostatné podujatia (nejedná sa o výhradne produktovú prezentáciu, aspoň jeden z rečníkov je nezávislý odborný garant)

Uznanie oficiálneho systému profesijného vzdelávania vo väzbe na výkon profesie architekta, krajinného architekta.
Osobitnou oblasťou, ktorá bude automaticky uznaná ako odborné vzdelávacie podujatie je absolvovanie CV, ktorým je 3. stupeň štúdia v príslušnom, alebo príbuznom odbore (rovnako ako jeho časť), akreditovaný študijný program CV, alebo kurz celoživotného vzdelávania organizovaný (vzdelávací program, definovaný hodinovým rozsahom a obsahom) vzdelávacou inštitúciou v rozsahu získaných kreditov (štandard doktorandského štúdia je 180 kreditov, respektíve parciálna časť vo väzbe na časť predčasne ukončeného štúdia).
Možné riešiť cez odporučené programy schválené SKA.

Rozsah absolvovania podujatí:
Každý AA/AKA absolvuje podujatia zaradené do systému PVA tak, aby súčet kreditov získaných za dva za sebou nasledujúce kalendárne roky bol 20, pričom za jednotlivé podujatia je možné získať kredity nasledovne:

  1. Podujatie kategórie A 20 kreditov
  2. Podujatie kategórie B 10 kreditov
  3. Podujatie kategórie C 5 kreditov

Podmienkou je absolvovanie aspoň jedného podujatia typu A, alebo B.

Zoznam podujatí:
Zoznam podujatí bude zverejnený na každý kalendárny rok, pričom bude možné ho priebežne dopĺňať. Podujatia budú zaradené podľa kategórii A až C.

Organizačné zabezpečenie a evidovanie aktivít: Úrad SKA

Hodnotenie aktivít: Autorizačný výbor môže vyzvať člena SKA na preukázanie jeho účasti na PVA. Člen SKA je povinný predložiť vyplnenú tabuľku prílohy č. 2 spolu s potvrdením (viď. príloha č. 3) o účasti na jednotlivých podujatiach typov A až C.

LEGISLATÍVA SR VO VÄZBE NA SYSTÉM VZDELÁVANIA

Východiská pre systém celoživotného vzdelávania SKA (systém sústavného vzdelávania) sú:

     I. Legislatíva podporujúca PVA architektov (odborný rast architektov):

Zákon č. 568/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov [1]
Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí:
     a) školské vzdelávanie [2]
     b)  ďalšie vzdelávanie [3]

Z §4 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania, ako relevantné orientácie celoživotného vzdelávania:
a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
b) kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch, ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpismi (netýka sa však architektov ako samostatne činných osôb).

Z § 5 Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania vyplýva, že vzdelávacími inštitúciami sú o. i. vysoké školy, právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie.

[1] Tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolaní podľa osobitných predpisov, 1) na prípravu na výkon odborných činností podľa osobitných predpisov.
[2] Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.
[3] Ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“), ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.

 

     II. Vzdelávanie v profesijných komorách na Slovensku:

  • Vzdelávanie v SKSI (Slovenskej komore stavebných inžinierov)

SKSI celoživotné vzdelávanie stavebných inžinierov neupravuje.
Základný princíp:
– dobrovoľnosť
– ponuka odborných podujatí organizovaných a spoluorganizovaných komorou

Súčasne ponúka, rovnako ako SKA, semináre ako prípravu k autorizačnej skúške.

  • Vzdelávanie v SKZL (Slovenskej komore zubných lekárov)

Základný princíp:
– vzdelávací výbor
– vzdelávacie akcie a harmonogram
– kredity za vzdelávacie akcie
– kontakt na Slovenskú zdravotnícku univerzitu

  • Vzdelávanie v SLK (Slovenskej lekárskej komore)

SLK má vzdelávanie upravené Smernicou Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní schválenou na XXVIII. Sneme SLK, ktorý sa konal dňa 28. septembra 2013 a Vyhláškou č. 366/2005 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. júna 2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Sústavné vzdelávanie lekárov (CME – Continuing Medical Education) vychádza zo zákona č. 578/2004 Z.z. a Smernice UEMS D 9908/1999 (Criteria for International Accreditation of CME).

Základný princíp:
– vzdelávací výbor
– povinné – upravuje zákon
– Smernica o sústavnom vzdelávaní, Usmernenie SLK na vykonávanie, hodnotenie a kontrolu sústavného medicínskeho vzdelávania (CME)
– vzdelávacie akcie a harmonogram – organizované SLK
– kredity za vzdelávacie akcie, manuál ku kreditnému systému
– Vedecká rada SLK (o.i. vydáva odporúčania k organizácii sústavného vzdelávania z hľadiska medicínsko-odbornej náplne sústavného vzdelávania a podieľa sa na odbornej príprave seminárov a konferencií organizovaných komorou)

  • Vzdelávanie v SKA (Slovenskej komore architektov)

Je ukotvené v Štatúte Slovenskej komory architektov z 2. júna 2000 a v znení neskorších zmien.

Článok 2 Základné úlohy Komory, ods. (3) upravuje odborné vzdelávanie a SV nasledovne: Komora dbá o rast odbornosti autorizovaných architektov a organizuje ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov. Na tento účel Komora udržiava vzťahy s vysokými školami a s vedeckými a inými inštitúciami v oblasti architektúry, urbanizmu a pozemného staviteľstva v tuzemsku i v cudzine, ktoré vykonávajú celoživotné vzdelávanie, rozvíjajú súvisiace vedné odbory alebo inak prispievajú k zvyšovaniu odbornej úrovne architektov alebo k rozvoju architektúry.

Podľa článku 9 Práva a povinnosti členov, ods. (4) písm. b) má povinný člen Komory povinnosť (okrem povinností v ods. 3) zúčastňovať sa na celoživotnom odbornom vzdelávaní organizovanom Komorou.

 

     III. Vzdelávanie podľa Architektonickej rady Európy (ACE) a v komorách architektov v Európe

  • Architektonická rada Európy (ACE)

Kontinuálny profesijný rozvoj (CPDContinuing Professional Development)

Pracovná skupina pre CPD

CPD (KPR) je upravený smernicou RAG2/06/CPD-Guidelines Agenda Item 6.1.1 Date: 10th October 2006 Ref: 359/06/AJ/dd, schválený na 2. Valnom zasadaní v roku 2006.

 Základný princíp:
–    CPD (KPR) pripravuje každá krajina
–    kvalita programu musí byť garantovaná na základe potreby profesie/výkonu povolania cez hodnotiaci proces
–    CPD (KPR) je založená na dobrovoľnosti (nevylučuje sa však povinnosť, ak tak určí príslušná komora)
      o   požaduje sa prístupná forma, informovanosť, dostupné financovanie, respektíve finančná podpora
      o   flexibilita a voľnosť výberu cez vlastný plán (zahrňujúci rôzne oblasti a disciplíny) cez kurzy, školenia
–    ponuka aktivít, kurzov školení viažucich sa na oblasť kultúry, techniky, legislatívy, udržateľnosti, manažmentu, atď.
–    rôzny spôsob financovania aktivít – prístupných pre všetkých

Správa za rok 2014: Pracovná skupina CPD vypracovala manuál, súbor pravidiel, ktoré môžu aplikovať komory členských štátov do svojho systému PVA. Ten bude následne uznávaný ACE cez register.

  • Česká komora architektov (ČKA)

Základný princíp:
– dobrovoľnosť
– ponuka aktivít
– kreditný systém
– certifikačná rada
– udelenie osvedčenia

Osobitosti:
– začlenenie aj aktivít, ktoré neorganizuje komora