Odborná kvalifikácia


Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Autorizácia je rozhodnutie Slovenskej komory architektov o uznaní odbornej kvalifikácii podľa tretej časti zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení buď

–  priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, alebo

–  uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte.