Autorizácia

Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Autorizácia je rozhodnutie Slovenskej komory architektov o uznaní odbornej kvalifikácii podľa tretej časti zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení buď

–  priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej republike, alebo

–  uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte.

I. Podmienky autorizácie priznaním odbornej kvalifikácie v Slovenskej komore architektov (ide o prvý vstup do povolania po skončení vzdelávania):

  • a) štátna príslušnosť členského štátu Európskej únie; uchádzač musí byť občanom členského štátu, alebo rodinným príslušníkom (manželom) občana členského štátu, alebo má povolenie na dlhodobý pobyt v Slovenskej republike, alebo postavenie utečenca,alebo ak to je to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (preukazuje sa pasom alebo občianskym preukazom),
  • b) architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ alebo iným dokladom o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení a ak ide o doklad udelený v inom členskom štáte musí byť doplnený osvedčením príslušného orgánu [competent authority] domovského členského štátu),
  • c) odborná prax vykonaná po skončení architektonického vzdelávania pod dohľadom architekta v rozsahu najmenej tri roky (preukazuje sa knižkou odbornej praxe a portfóliom),
  • d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace),
  • e) vykonanie autorizačnej skúšky (úhrada je 250,-  eur);

II. Podmienky autorizácie uznaním odbornej kvalifikácie získanej v inom členskom štáte:

  • a) štátna príslušnosť členského štátu Európskej únie – ako v bode I/a (preukazuje sa pasom alebo identifikačnou kartou),
  • b) architektonické vzdelanie (preukazuje sa dokladom o formálnej kvalifikácii podľa prílohy V bodu 5.7.1. alebo prílohy VI smernice 2005/36/ES a ich doplnení uverejnených v Úradnom vestníku EÚ alebo iným dokladom o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení),
  • c) osvedčenie príslušného orgánu členského štátu uznania, že uchádzač je architektom, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES, že v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky a že nie je disciplinárne stíhaný ani nie je v úpadku,
  • d) bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov ako v bode I/d).

Kompenzačné opatrenie: Ak uchádzač o uznanie získanej odbornej kvalifikácie bol uznaný za autorizovaného architekta v členskom štáte uznania bez odbornej praxe alebo na základe odbornej praxe kratšej, ako tri roky, a po autorizácii nevykonával povolanie architekta v niektorom členskom štáte najmenej dva roky, Slovenská komora architektov uplatní kompenzačné opatrenie – diferenčnú skúšku alebo adaptačné obdobie pod dohľadom autorizovaného architekta do celkovej dĺžky praxe tri roky. Spôsob kompenzačného opatrenia si vyberie žiadateľ.

III. Pravidlá uznávania autorizácie získanej v Českej komore architektov upravuje uznesenie autorizačnej komisie z 25. februára 2009,
Podrobné podmienky upravuje Autorizačný poriadok (z 8. júla 2010).

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie získate na Úrade SKA a Žiadosť o zapísanie do zoznamu autorizovaných architektov si môžete stiahnuť v sekcii Tlačivá.