Odborná prax

 

Odborná prax je nevyhnutným predpokladom pre autorizáciu. Základná dĺžka odbornej praxe je tri roky po skončení vzdelávania, ktorého preukazom je doklad o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.

Odborná prax musí byť celá vykonaná pod dohľadom autorizovaného architekta, v architektonickom ateliéri (kancelárii) a musí byť zameraná na architektonické činnosti. Odbornú prax možno vykonať kdekoľvek v cudzine za predpokladu, že bola vykonaná pod dohľadom  architekta uznaného podľa miestneho práva a ním potvrdená.

Obsah a priebeh odbornej praxe musí byť zaznamenaný v Knižke odbornej praxe a potvrdený architektom, ktorý vykonával dohľad.

Ak niekto nadobudol odbornú kvalifikáciu v členskom štáte bez vykonania praxe, môže byť autorizovaný v Slovenskej republike len ak v členskom štáte uznania vykonával povolanie najmenej dva roky po uznaní; inak sa uplatní kompenzačné opatrenie.