Vzory zmlúv

Vážené kolegyne a kolegovia,

uznesenie ostatného valného zhromaždenia zaviazalo predstavenstvo vypracovať vzor štandardnej zmluvy architekta s klientom. Po dlhej príprave vrátane skúmania obdobných zmlúv v zahraničí a konzultáciách s právnikmi a kolegami architektmi pracovná miniskupinka v zložení Ing.arch. Ján Kukuľa – Ing.arch. Juraj Šujan vypracovala modelovú zmluvu o poskytovaní architektonických služieb podľa Obchodného zákonníka, teda s klientmi podnikateľmi, resp. štátnou, samosprávnou, alebo verejnoprávnou institúciou, obsahujúci aj potrebné štandardné licenčné ustanovenia. Zmluva vychádza z platného znenia Metodického odporúčania SKA na výpočet honoráru za architektonické služby, ktoré zmluvné strany primerane použijú pri stanovení rozsahu a obsahu architektonických služieb a na výpočet honoráru.

Zmluva o poskytovaní architektonických služieb pozostáva z troch častí:
– samotné teleso zmluvy s variantne riešeným rozsahom jej predmetu,
– preberací protokol, potvrdzujúci preberanie jednotlivých výkonových fáz klientom,
– poučenie na vyplnenie zmluvy s vysvetlivkami a tabuľkami pre odporúčaný výpočet celkového honoráru a jeho rozdelenie na výkonové fázy.

Text zmluvy je pripravený na spôsob tlačiva na vyplňovanie obdobne, ako napríklad tlačivo daňového priznania. Súbor .pdf je aktívny, jeho jednotlivé súčasti možno teda vypĺňať priamo v počítači a hotový ho vytlačiť i digitálne archivovať, alebo vytlačiť ako čistý formulár a vyplniť rukou do predtlačených koloniek. Obdobne je aktívny i preberací protokol (umožňuje tak vyplniť údaje o zmluvných stranách a prevzatie prvej výkonovej fázy; ostatné sa postupne dopĺňajú a klientom podpisujú ručne). Poučenie obsahuje m.i. tabuľku s odporúčanými percentuálnymi sadzbami honoráru z celkových nákladov stavby, odrátanými z aktualizovanej logaritmickej limitnej funkcie, na príprave ktorej sa podieľal aj Ing.arch. Štefan Moravčík.

Ak sa ukáže užitočnosť predkladaného prvého typu štandardnej zmluvy a ujme sa v praxi, bude účelné pripraviť tiež zmluvu pre privátneho klienta podľa Občianskeho zákonníka, vhodnú napríklad na navrhovanie rodinných domov, prípadne aj zmluvu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, či samostatnú licenčnú zmluvu.

Dámy a páni, prajem Vám veľa zdravia, osobnej a pracovnej pohody. K tej poslednej verím že trochu prispeje aj používanie našej štandardnej zmluvy.

Ing.arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov