Usadenie

 

Usadenie sa v Slovenskej republike znamená trvalé poskytovanie služieb v Slovenskej republike, ktoré je podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení spojené so sídlom architektonického ateliéru alebo kancelárie v Slovenskej republike a s členstvom v Slovenskej komore architektov.

Usadenie vzniká dňom zapísania do zoznamu autorizovaných architektov/zoznamu autorizovaných krajinných architektov.

Zápisné konanie začína dňom doručenia žiadosti komore (osobne, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta).

Podmienky pre zapísanie sú

  1. autorizácia autorizačným výborom komory (pozri Odborná kvalifikácia/Autorizácia),
  2. bezúhonnosť podľa § 15b zákona (preukazuje sa na výpisom z registra trestov; výpis nie je potrebný, ak odo dňa autorizácie do dňa podania žiadosti neuplynuli tri mesiace,
  3. zloženie sľubu podľa § 23 zákona,
  4. zaplatenie úhrady za zapísanie (do začiatku sľubu).

Zapísanie sa vykoná do troch dní odo dňa zloženia sľubu, ak žiadateľ nepožiadal o iný deň zapísania do zoznamu. Dokladom o usadení je autorizačné osvedčenie a pečiatka.

Podrobné podmienky upravuje Autorizačný poriadok (z 8. júla 2010).

Tlačivá: