Regionálni zástupcovia

 

Regionálny zástupca je trvalo splnomocnenou osobou konať vo vymedzenom rozsahu s orgánu štátu, s obcami a ich združeniami a s inými právnickými osobami v regióne. Regionálneho zástupcu vymenúva a odvoláva predstavenstvo z radov povinných členov komory na neurčitý čas. Regionálni zástupcovia sú vymenovaní pre Banskobystrický kraj, pre Košický kraj, pre Prešovský kraj a pre Žilinský kraj.

 

Úlohy:

a) sústreďuje členov z regiónu a prenáša informácie od orgánov komory do členskej základne,
b) organizuje regionálne stretnutia členov komory,
c) organizuje stretnutia s verejnosťou na propagáciu komory,
d) zabezpečuje zasadnutia orgánov komory v regióne a vykonanie autorizačnej skúšky a sľubu,
e) vybavuje podania a sťažnosti podané v regióne proti členom v regióne,
f) zúčastňuje sa v mene komory miestnych aktivít.

 

Kontakty:

Pre BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ:
Ing. arch. Roman TURČAN
Komenského 15
974 01  Banská Bystrica
skabbystrica@komarch.sk atel.turcan@stonline.sk

Pre KOŠICKÝ KRAJ:
Ing. Ing. arch. Anton REITZNER
Jesenského 26
040 01 Košice
anton.reitzner@3linea.sk

 

Pre PREŠOVSKÝ KRAJ:
Ing. arch. Peter MARCINKO
Štefánikova 24
080 01 Prešov
skapresov@komarch.sk archima@archima.sk

Pre ŽILINSKÝ KRAJ:
Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK
Veľká Okružná 62
010 01 Žilina
vostenak.dusan@gmail.com