Predstavenstvo

zostavenie

Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom Slovenskej komory architektov so všeobecnou pôsobnosťou. Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace; jeho schôdze zvoláva predseda komory. Predstavenstvo má 11 členov priamo volených všetkými členmi tajným hlasovaním. Funkčné obdobie je dvojročné.

Úlohy

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom, štatútom alebo iným vnútorným predpisom komory zverené inému orgánu. Predstavenstvu je vyhradené:

a) pripravovať a zvolávať valné zhromaždenie,
b)predkladať valnému zhromaždeniu návrhy vnútorných predpisov, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie, a návrh rozpočtu,
c) schvaľovať vnútorné predpisy, ktorých schvaľovanie nepatrí valnému zhromaždeniu, najmä autorizačný poriadok, skúšobný poriadok, súťažný poriadok, registratúrny poriadok,
d) spravovať majetok komory a nakladať s ním, zostavovať účtovnú závierku a určovať náhrady za výkony v prospech komory,
e) prijímať a vylučovať dobrovoľných členov komory, viesť členskú evidenciu a konať v členských veciach,
f) organizačne zabezpečovať voľby orgánov komory,
g) vymenúvať a odvolávať regionálnych zástupcov,
h) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam autorizačného výboru a disciplinárnej komisie,
i)  zabezpečovať vzťahy k zahraničiu, najmä voči Európskej komisii, Architektonickej rade Európy a voči regulačným orgánom iných štátov,
j)  zabezpečovať vzťahy so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, s partnerskými komorami, s obcami a s inými právnickými osobami,
k) overovať súťažné podklady vyhlasovateľov súťaží návrhov a verejných súťaží,
l)  vyjadrovať sa k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách,
m) organizovať činnosť komory, jej úradu a výborov a pracovných komisií,
n)  určovať úhrady za autorizačnú skúšku, za preskúšanie a za zapísanie do zoznamu/registra a ostatné úhrady za úkony komory,
o)  navrhovať príslušnému ministrovi členov skúšobnej komisie,
p)  organizovať celoživotné vzdelávanie,
q)  sledovať evidenciu poistenia zodpovednosti za škodu a konať vo veciach týkajúcich sa poistenia,
r)  viesť register architektonických diel členov komory,
s)  určovať spolu s príslušným ministerstvom obsah autorizačnej skúšky.

 

Zloženie:

Ing. arch. Iľja SKOČEK
predseda Slovenskej komory architektov


Ing. arch. Kornel KOBÁK
1. podpredseda Slovenskej komory architektovMgr.
 arch. Nora VRANOVÁ
podpredsedníčka Slovenskej komory architektov 


Ing. arch. Matej GRÉBERT
člen predstavenstva

Ing.  Eugen GULDAN, PhD.
člen predstavenstva

 
Ing. arch. Martin KUSÝ
člen predstavenstva
 

Ing. arch. Imrich PLEIDEL
člen predstavenstva

 
 
Ing. Ing. arch. Anton REITZNER
člen predstavenstva

Ing. arch. Tomáš SOBOTA
člen predstavenstva

Ing. arch. Juraj ŠUJAN
člen predstavenstva


Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ
člen predstavenstva