16. uznesenie (3. 2. 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

IX. volebné obdobie

16

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 3. februára 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e,  že

1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil, všetci boli prítomní;

2. splatné úlohy z uznesení boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč); termín splnenia sa odkladá na 10. marec 2011,

3. k 1. februáru 2011 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1667 povinných členov (z toho 1628 autorizovaných architektov a 39 autorizovaných krajinných architektov) a 48 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 43 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

1. informáciu J. Šujana

a) o výsledku výberového konania na výber nového riaditeľa úradu komory (úloha F/2 uznesenia č. 15/2010),

b) o zmluve so Slovenským ústavom technickej normalizácie, ktorá umožňuje prístup prihlásených uchádzačov, ktorí zaplatili úhradu za prístup  k slovenským technickým normám v roku 2011, ktorá sa uzatvorila …. januára 2011,

c) o rokovaní s predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov k príprave návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb., ktorým sa má zriadiť nové regulované povolanie Územný plánovač, ktoré sa uskutočnilo 21. decembra 2010 (úloha  B/1d uznesenia č. 15/2010),

d) o dokončení návrhu vzorovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb, ktorý bude zadaný 4. februára 2011 na grafické spracovanie,

e) o návrhu Českej komory architektov na rozšírenie oceňovania CE.ZA.AR. aj na členskú základňu Českej komory architektov spolu s vytvorením prehliadky ocenených architektonických diel na štáty V4,

f) o príprave stanoviska k ostatnému návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanom V. Huttom v spolupráci s M. Kropilákovou a I. Pleidelom,

g) o návrhu na možné rozdelenie agendy riaditeľa úradu na organizačno-administratívne a koncepčné a o prerozdelení úloh v rámci úradu (úloha  K/1      uznesenia č. 13/2010),

h) o rokovaní o organizačnej príprave  galavečera CE.ZA.AR. 2011 s dodávateľom Design Factory, ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2011,

i) o predĺžení splnomocnenia advokátskej kancelárii JUDr. Huttovej do 30. apríla 2011 vzhľadom na dosiaľ neskončené súdne konania s neplatičmi  roku 2010,

j) o konaní Dňa Eurostavu 26. mája 2011, ktorého súčasťou bude celodenná medzinárodná odborná konferencia na tému „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“,

k) o návrhu na dostavbu a modernizáciu Sanatória Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorá nevhodne zasahuje do pôvodného objemu a priestorového konceptu budovy, ktorá je významnou pamiatkou modernej architektúry;

2. najvyšší dlh voči rozpočtu komory za rok 2010 má J. Švolík 4 760,24 eur; ide o trovy konania z prehratého súdneho sporu, ktorý viedol proti komore od roku 1999 do roku 2010;

3. informáciu M. Kropilákovej

a) o priebehu a výsledku rokovania výboru pre záhradnú architektúru,

b) o otvorení výstavy nominovaných a ocenených architektonických diel v CE.ZA.AR. 2010, ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2011 v Banskej Bystrici (v budove Stredoslovenskej galérie); výstava potrvá do 27. februára 2011;

4. informáciu V. Huttu

a) o priebehu technicko-organizačnej prípravy volieb do orgánov komory; kandidátne tlačivá boli podané s použitím hybridnej pošty na doručenie Slovenskej pošte,

b)  o zisteniach v stave evidencie členov komory po odkrytí prístupu do evidencie vedenej E. Spiritzovou; evidencia sa musí rekonštruovať a používaný nevyhovujúci softvér vymeniť za novší technicky vhodný,

c) o pozvánke na valné zhromaždenie Českej komory architektov, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2011 v budove fakulty architektúry ČVUT v Prahe- Dejviciach,

5. informáciu Ľ. Vitkovej o priebehu výberového konania na výber nového riaditeľa úradu komory s podrobným hodnotením jednotlivých uchádzačov výberovou komisiou;

C.  s ú h l a s í

 1. s úhradou 701,62 eur ako nákladov na výstavu nominovaných a ocenených architektonických diel v CE.ZA.AR. 2010, ktorá sa uskutočnila 2. až 10. októbra 2010 v priestoroch Design Factory v Bratislave,
 1. s úhradou 3 867,26 eur ako nákladov na tlač katalógu nominovaných a ocenených architektonických diel CE.ZA.AR. 2011 firmou ADOM.M studio,
 1. s úhradou 4 099,- eur ako členského príspevku ACE na rok 2011,
 1. s odpredajom nábytku zrušenej kancelárie úradu v Košiciach za zostatkovú cenu 500 eur stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach,
 1. s pracovnou cestou O. Mihálikovej na pracovné stretnutie organizované ACE 17. februára 2011  v Bruseli, ktoré sa bude týkať pravidiel vstupu do profesie architekta,
 1. s pracovnou cestou O. Mihálikovej na pracovné stretnutie organizované riaditeľstvom Európskej komisie 19. apríla 2011 v Bruseli, ktoré sa bude týkať úpravy minimálnych požiadaviek na architektonické vzdelávanie,
 1. s ukončením zmluvného vzťahu ku komore s V. Huttom dohodou k 28. februáru 2011 s odmenou za 19 – ročný výkon funkcie vo výške 3800 eur,
 1. s účasťou komory ako spoluorganizátora Dňa Eurostavu (26. mája 2011);

D. s ch v a ľ u je

 1. technicko-organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 14. mája 2011 (v prílohe),
 2. návrh zmeny štatútu komory a s jeho zverejnením na vnútrokomorovú diskusiu v najbližšom čísle Informácií SKA,
 3. návrh predsedu skúšobnej komisie na zloženie skúšobných senátov (v prílohe),
 4. vznik samostatného regulovaného povolania Územný plánovač;

E. v y h l a s u j e

X. ročník oceňovania architektonických diel členov komory CE.ZA.AR. 2011;

F. v y m e n ú v a

a)      výberovú porotu oceňovania architektonických diel členov komory CE.ZA.AR. 2011 v tomto zložení:

–       Ing. arch. Andrej Alexy (Bratislava),

–       Arch. John. B. W. Bosch, BNA (Amsterdam),

–       Ing. arch. Aleš Burian (Brno),

–       Arch. Dipl-Ing Peter Riepl (Linz),

–       Ing. arch. Iľja Skoček (Bratislava),

–       Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Liberec),

–       Prof. Peter Čanecký (Bratislava);

b)      víťazku výberového konania JUDr. Vieru Hanulákovú za riaditeľku úradu komory s účinnosťou od 1. marca 2011;

G. p o v e r u j e

 1. J. Šujana

a)      uzatvoriť pracovnú zmluvu s V. Hanulákovou na určitý čas do 31. decembra 2011 s nástupom do práce 1. marca 2011,

b)     uzatvoriť s V. Huttom dohodu o skončení zmluvy s komorou s účinnosťou k 28. februáru 2011 a uzatvoriť dodatok na práce vykonané navyše,

c)      písomne oznámiť Českej komore architektov výsledok rokovania predstavenstva k návrhu na zriadenie medzinárodnej prehliadky architektonických diel V4 a spolu s B. Kováčom a P. Paňákom rokovať so zástupcami českej komory architektov o možnej spolupráci v takejto prehliadke,

d)     účasťou na valnom zhromaždení Českej komory architektov spolu s Ľ. Závodným,

e)      obrátiť sa listom na g. r. Pamiatkového úradu so žiadosťou o prehodnotenie doterajšieho postupu vrátane prípravy architektonickej súťaže.

 1. P. Pokorného účasťou v odbornej porote na vyhodnotenie 13. ročníka verejnej neanonymnej súťaže Progresívne cenovo dostupné bývanie;

x x x

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 10. marca 2011 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan JUDr. Vladimír Hutta, CSc.