17. Uznesenie (z 24.apríla 2013)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie17

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 24. apríla 2013

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. I. Pleidel;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o pracovnom rokovaní s predsedom SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. V. Benkom, PhD.  o priebehu prípravy nového stavebného zákona, znení jeho 4. pracovnej verzie, o zahájení prác na novele zákona o autorizovanýach architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, o architektonickom školstve a o ďalšej aktuálnej agende medzi komorami;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej;

a)    o zaslaní otvoreného listu Ing. arch. G. Svitoka, DUG;

 

C. schvaľuje

 1. finálne zloženie poroty CE·ZA·AR 2013 (príloha);
 2. návrh zmien dokumentu Regionálny zástupca SKA po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva (príloha);
 3. návrh rozpočtu SKA na roky 2013 – 2015 po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva (príloha);
 4. partnerskú spoluprácu s FA STU pri organizovaní projektu PlanZEN;
 5. nomináciu Ing. O. Mihálikovej ako zástupcu SKA do pracovnej skupiny Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre  tvorbu  Národného kvalifikačného rámca;
 6. návrh organizačného zabezpečenia VZ 2013;
 7. zmluvu o spolupráci s Ing. arch. Broňou Tarnócy ako externou PR manažérkou CE·ZA·AR 2013;
 8. partnerstvo pri organizovaní konferencie o interiérovom dizajne a eko-architektúre: Interior Design and Eco Architecture;
 9. zaslanie Newlettra členom SKA o organizovaní seminára proLignum 14. máj 2013 v Nitre;

 

D. príjma

 1. návrh SAS vo veci zníženia nájmu o 20% ;
 2. Ing. arch. Vladimíra Schmidta z Bratislavy za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva   1. mája 2013;

 

E. súhlasí

 1. s návrhom riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) PhDr. I. Štassela na nomináciu externých odborníkov z radov autorizovaných architektov do odbornej komisie pre posudzovanie pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v zložení prof. Ing. arch. P. Gregor, PhD., prof.  Ing. arch. akad. arch. J. Bahna, Ing. arch. P. Paňák, Ing. arch. M. Bogár, doc. Ing. arch. M. Žitňanský, doc. Ing. arch. V. Šimkovič, PhD. a Ing. arch. Ľ. Závodný;
 2. s prezentovaním spoločnosti A-SICE s.r.o. na Valnom zhromaždení 2013;
 3. so zverejnením informácie na web stránke SKA o podujatí v rámci Alpbach Builte Environment Symposium;
 4. s vyslaním Ing. O. Mihálikovej na Medzinárodnú konferenciu krajín východnej a strednej Európy na tému uznávanie odborných kvalifikácií v architektúre s ohľadom na pripravované zmeny kvalifikačnej smernice v poľskej Ustrońi (4. – 6. apríla 2013);
 5. s vyplatením odmeny 2 880,- € za vypracovanie návrhov zmien a návrhov nových vnútrokomorových predpisov na Valné zhromaždenie pre advokátsku kanceláriu Okenica Šula & Co. s.r.o.;
 6. s preplatením nákladov 500,- € za montáž a demontáž výstavy CE·ZA·AR 2012 v OC Avion;
 7. s preplatením nákladov 889,68 € za výrobu a potlač reklamných tašiek s logom na dokumenty;
 8. so spoluprácou SKA pri usporiadaní školení architektov v oblasti navrhovania a realizácie krbov firmou Vilček s.r.o.;

 

F. prehlasuje

 1. že v problematike odborného posúdenia Hotela Kyjev v Bratislave je pre SKA kompetentnou autoritou oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV (ÚSTARCH SAV) a stotožňuje sa s posudkom jeho vedúcej doc. Dr. Ing. arch. H. Moravčíkovej vo veci porovnania architektonického riešenia Hotela Kyjev v Bratislave s Hotelom Royal v Kodani;

 

G. nevyhovuje

 1. žiadosti o prevzatie záštity pri organizovaní 7. ročníka prestížnej súťaže Baumit Fasáda roka 2012;
 2. žiadosti firmy Vilček s.r.o. o poskytnutie zoznamu členov SKA pri organizovaní školení v oblasti navrhovania a realizácie krbov;
 3. žiadosti akad. arch. J. Antalovej, PhD. o úhradu výdavkov spojených s vypracovaním Systému CVA vo výške 1 000,- €;

 

H. zamieta

 1. odvolanie Ing. arch. V. Friča vo veci rozhodnutia Autorizačného výboru SKA o jeho vyčiarknutí a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru SKA;
 2. I.  poveruje
  1. Ing. arch. J. Šujana

–       rokovať o podmienkach spolupráce so spracovateľom novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;

 1. Ing. arch. J. Šujana a Ing. arch. P. Paňáka

–       rokovať so zástupcami projektu PlanZEN;

 1. Ing. arch. Ľ. Závodného

–       moderovaním Valného zhromaždenia a prípravou PowerPoint prezentácie dokumentov na Valné zhromaždenie.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva sa bude konať 22. mája 2013 o 16.00 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

Príloha: 3

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu