14. mája 2005

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV zo 14. mája 2005

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov
A. berie na vedomie
1. správu predsedu Komory o činnosti predstavenstva od ostatného valného zhromaždenia,
2. správu predsedu autorizačnej komisie o činnosti autorizačnej komisie,
3. informácia predsedu výboru pre etiku a vnútorné vzťahy o činnosti výboru,
4. informáciu predsedu výboru pre zahraničné vzťahy o zahraničných aktivitách komory,
5. informáciu predsedníčky výboru pre vzťahy s verejnou správou,
6. informáciu predsedníčky výboru pre súťaže,
7. informáciu predsedníčky výboru pre celoživotné vzdelávanie,
8. správu audítora o overení účtovných závierok za roky 2003 a 2004;

B. zrušuje
Honorárový poriadok Slovenskej komory architektov zo 4. júna 1999 v znení zmeny z 15. mája 2003;

C. schvaľuje
1. výsledok hospodárenia Komory v uplynulom rozpočtovom období 2003/2004,
2. overené účtovné závierky za roky 2003 a 2004,
3. návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie 2005/2007,
4. bez pripomienok
a) zmenu štatútu komory,
b) zmenu súťažného poriadku,
c) zmenu etického poriadku
d) zmenu skúšobného poriadku,
5. s pripomienkami
a) zmenu disciplinárneho poriadku,
b) zmenu volebného poriadku,
6. metodické odporúčanie na výpočet honoráru za architektonické služby;

D. poveruje
1. predstavenstvo dopracovať podľa pripomienok uplatnených na valnom zhromaždení
a) a podľa výsledného znenia predloženého návrhu novely stavebného zákona a návrhu nového zákona o verejných zákazkách schválené zmeny vnútorných predpisov pod bodom C/5,
b) metodické odporúčanie na výpočet honoráru za architektonické služby;

2. autorizačnú komisiu dopracovať štatút registra architektonických diel a register uviesť do praxe;

E. volí
1. návrhovú komisiu v tomto zložení: Ing. arch. M. Drahovský (predseda), Ing. arch. M. Kropiláková a Ing. arch. Z. Maníková,
2. volebnú komisiu v tomto zložení: Ing. arch. Š. Moravčík (predseda), Ing. arch. M.Janovská, Ing. arch. P. Marcinko, Ing. arch. V. Šottníková, Ing. arch. Z. Žalmanová,
3. Ing. arch. Petra Boudu za predsedu,
4. Prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD., za prvého podpredsedu,
5. Ing. arch. Petra Beňušku za podpredsedu;

F. ukladá
1. orgánom komory využívať podnety z diskusie vo vlastnej činnosti,
2. predstavenstvu komory
a) permanentne sledovať vývoj v oblasti legislatívy a v navrhovaných právnych predpisoch presadzovať záujmy Komory, najmä v ťažiskových zákonoch – v novom stavebnom zákone, v novom zákone o verejných zákazkách a v autorskom zákone,
b) zvýšiť angažovanosť Komory v oblasti architektonických súťaží,
c) zlepšiť kvalitu činnosti v oblasti etiky a disciplíny členov Komory;
3. všetkým členom aktívne sa zapájať do činnosti výborov a pracovných komisií;

G. vyzýva
všetkých členov dôsledne dodržiavať § 8 ods. 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. vo vzťahu k súťažiam zabezpečovaným vo verejnom obstarávaní.

V Prešove 14. mája 2005

Predseda: Ing. arch. Peter Bouda
Riaditeľ úradu:JUDr. Vladimír Hutta, CSc.

Uznesenie obsahuje prílohy:
Výsledok hospodárenia Komory za rozpočtový rok 2003/2005.
Rozpočet Komory na rok 2005/2007.