Získanie IČO a DIČ pre autorizovaného architekta vykonávajúceho povolanie ako SZČO

.

.

Získanie IČO a DIČ pre autorizovaného architekta vykonávajúceho povolanie ako SZČO.

Autorizovaný architekt, ktorý sa rozhodne, že začne alebo skončí vykonávať činnosti podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť t.j. ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) sa po takomto rozhodnutí musí registrovať na Štatistickom úrade SR a Daňovom úrade.

.

Registrácia na Štatistickom úrade SR a pridelenie IČO.

Treba začať podaním žiadosti na ŠÚ SR a získať IČO, a  to buď nové IČO, v prípade, že nikdy žiadne pridelené nebolo ani z iných činností SZČO. Alebo, ak fyzická osoba už je registrovaná na ŠU SR (napr. ako živnostník), je potrebné zaregistrovať aj činnosť autorizovaného architekta. V tomto prípade síce IČO bude pre obe činnosti rovnaké, ale ide o zmenu právnej formy a túto je potrebné na ŠU SR registrovať.

Pri skončení činnosti autorizovaného architekta ako SZČO je potrebné registráciu tejto činnosti zrušiť.

.

Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.

Autorizovaný architekt vykonáva činnosti podľa zákona 138/1992 Zb., kde nie je presne špecifikované, že ide o vykonávanie podnikania. Preto sa činnosť posudzuje aj z hľadiska registrácie ako SZČO, čiže povinnosť registrácie je podľa § 31 odst. 2 zákona č. 511/1992 Zb., t.j. do 30 dní po mesiaci, kedy činnosť začne vykonávať a nie § 31 ods. 1, t.j.  do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie.

Pokiaľ túto činnosť prestane vykonávať, z rôznych dôvodov, napr. aj prechodom na inú právnu formu, tak to písomne, v súlade s § 31 ods. 7, oznámi na DÚ a vráti osvedčenie FO. Zároveň sa zaregistruje ako PO, ak tak neurobili cez jednotné kontaktné miesto. Ak niekto bude vykonávať činnosť výlučne v závislej činnosti nie je dôvod na registráciu.

.

Mária Šefcová
Hlavný účtovník
26. apríla 2011