SPOTS – výmenníky – kultúrne body okraja

OZNÁMENIE O VÝHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV “SPOTS VÝMENNÍKY – KULTÚRNE BODY OKRAJA”

1. Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ):
Mesto Košice
Tr. SNP č.48/A
040 11 Košice
IČO: 00691135

http://www.kosice.sk

Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk
Kontaktné osoby: Ing. Viliam Beňo, +421 55 6419314
Ing. Martin Vasko, +421 55 6419363

2. Predmet obstarávania – súťaže návrhov
Predmetom súťaže návrhov je ideové architektonické riešenie využitia existujúcich objektov bývalých výmenníkových staníc na „kultúrno-spoločenské” body v jednotlivých sídliskách mesta Košice.
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
časť 1 – Výmenník tepla Krosnianska/Ovručská – dvojica, MČ Košice – Dargovských hrdinov
časť 2 – Výmenník tepla Ľudová ulica, MČ Košice – Západ
časť 3 – Výmenník tepla Štítová ulica, MČ Košice – Staré mesto
časť 4 – Výmenník tepla Wuppertálska, MČ Košice – KVP

3. Druh a postup súťaže
Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.
Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov (č.KA-345/2010)

4. Variantné riešenie
– neumožňuje sa

5. Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov
Ocenení a odmenení môžu byť len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní uvedené vo výzve na predkladanie súťažných návrhov, podmienky uvedené v súťažných podmienkach, porota ich hodnotila a neboli porotou vylúčené.
Ceny sú stanovené samostatne za súťažné návrhy pre každú časť t.j. porota môže udeliť (5 krát):
1. cena vo výške 700 €
2. cena vo výške 400 €
3. cena vo výške 250 €
Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť odmenu v max. výške 200 €, pričom celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 400 €.
Náhrady za spracovanie návrhov sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené so spracovaním návrhu a jeho doručením organizátorom súťaže znášajú súťažiaci.

6. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania, ceny a odmeny budú financované zo Štrukturálnych fondov EÚ a rozpočtu mesta Košice.

7. Zmluva na poskytnutie služieb
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyzvať víťazného účastníka (podľa poradia zostaveného porotou na základe v súťažných podmienkach určených kritérií hodnotenia) v zmysle § 58 ods. 1) písm. h) zákona o verejnom obstarávaní na rokovacie konanie bez zverejnenia, ktorého výsledkom bude uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služieb t.j. zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorský dohľad.

8. Podmienky účasti účastníkov:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26, 27, 28 zákona o verejnom obstarávaní:
Účastník musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. (ďalšie podrobnosti v súť. podmienkach)
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní – nie sú.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riešiteľa – dokladovať, že aspoň jeden z autorov v súťaži návrhov má odbornú spôsobilosť na splnenie predmetu zákazky. Doklad – fotokópia autorizačného osvedčenia Slovenskej komory architektov alebo komory architektov príslušnej krajiny alebo Slovenskej komory stavebných inžinierov alebo komory inžinierov príslušnej krajiny, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, potvrdzujúceho odbornú spôsobilosť záujemcu na základe autorizácie na predmet obstarávania (projekčnú činnosť), na tejto fotokópií osvedčenia musí byť originál pečiatky odbornej spôsobilosti a podpis autora.

9. Poskytovanie súťažných podmienok:
Súťažné podmienky si môže záujemca vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na adrese vyhlasovateľa – verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr do 31.08.2010 do 14.00 hod. SEČ. Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke vyhlasovateľa len na základe doručenej písomnej žiadosti. Poplatok za súťažné podklady sa nevyžaduje.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie súťažných návrhov:
– do 13.09.2010 do 14:00 hod. SEČ.

11. Otváranie obálok s ponukami a predpokladané vyhodnotenie súť. návrhov:
– otváranie – neverejné – do 5 prac. dní od lehoty na predkladanie súť. návrhov
– vyhodnotenie – anonymné, vyhlasovateľom menovanou porotou – do 10 prac. dní od lehoty na predkladanie súť. návrhov

12. Kritériá na hodnotenie ponúk – súťažných návrhov:
Kvalita architektonického návrhu, originalita stvárnenia výrazových prostriedkov a funkčnosť 0 – 40 bodov
Kvalita architektonického začlenenia objektu a jeho bezprostredného okolia do okolitej urbanistickej štruktúry 0 – 30 bodov
Reálnosť, realizovateľnosť, efektívnosť, hospodárnosť a ekonomická náročnosť navrhovaného riešenia 0 – 30 bodov
Návrh riešenia  –  max.100 bodov

Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa www.kosice.sk/uz_planovanie.asp