Objekty Danubia parku v Čunove

Verejná anonymná urbanisticko –  architektonická súťaž s  predmetom riešenia objekty Danubia parku v Čunove.

Predmetom tejto súťaže je architektonický návrh štyroch  reprezentatívnych budov vybraných z uvažovanej  zástavby  Danubia Parku a urbanistický návrh riešenia centra Danubia Parku . Účastník súťaže môže poslať do súťaže návrh  jedného, dvoch, troch alebo štyroch  objektov podľa vlastného uváženia.  Urbanistický návrh Centra  vypracuje  ten súťažiaci , ktorý sa  zúčastní súťaže s architektonickým návrhom budovy v centre (A- dom).

Účelom súťaže je získanie  návrhu najlepšieho urbanistického usporiadania územia a  najlepších architektonických návrhov budov v ktorých bude skĺbené kvalitné dispozičné riešenie, ekonomická efektivita , ekologické aspekty a presvedčivý originálny súdobý architektonický výraz, ktorý určí  vizuálny charakter celého komplexu. Vybrané architektonické návrhy budú podkladom pre projekty a výstavbu budov v Danubia Parku.

Vyhlasovateľ

Danubia Invest, a.s.

IČO: 31 369 596

IČ DPH: SK2020854561

Nám. SNP 14

811 06 Bratislava

Slovenská republika

tel: +421 2 6285 0895 (prevádzka hotel Divoká Voda)

Poštová adresa: Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava

E-mail: info@danubia.sk

Sekretár súťaže

Ing. Andrej Hájek

Danubia Invest, a.s.

Hotel Divoká Voda, Čunovo – vodné dielo, P.O.Box 3, 850 09 Bratislava

tel.: +421 905 385 962

E-mail: hajek@danubia.sk

Súťaž

 

1.1 podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako urbanisticko-architektonická.

Súťaž  podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná.

Jazyk súťaže

Jazyk súťaže je slovenský, návrhy môžu byť podané aj v českom alebo anglickom jazyku.

Podľa počtu vyhlásených kôl

Súťaž sa vyhlasuje ako dvojkolová.

Sprístupnenie súťažných podmienok a podkladov

Súťažné podmienky a súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme osobne na adrese: hotel Divoká Voda, Čunovo alebo si ich môžu bezplatne stiahnuť z internetovej stránky www.danubiapark.sk/as.

Vyhlásenie súťaže a jej výsledkov

Súťaž bude vyhlásená v Informáciach Slovenskej komory architektov a na jej internetovej adrese www.komarch.sk, na internetovej adrese Českej komory architektů www.cka.cz, na internetovej stránke vyhlasovateľa www.danubiapark.sk/as v jednom celoštátnom periodiku. Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom.

Riadni členovia poroty

Prof. Dietmar Eberle – nezávislý

Prof. akad. arch. Ing. arch Ján Milo Bahna, nezávislý

Ing. Július Kováčik, za vyhlasovateľa

člen poroty menovaný  Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy

Ing. arch. Dalibor Borák (člen ČKA), nezávislý

Náhradníci

Ing. arch. Jan Komrska, CSc, nezávislý

Ing. Filip Žoldák (LEXXUS), nezávislý

Ing. Miroslav Pančík, za vyhlasovateľa

Súťaž je honorovaná nasledovne

Ceny pre jednotlivé súťažné objekty

 

1. cena (€) 2. cena (€) 3. cena (€)
R-dom 2500 1500 1000
A-dom & Centrum 6500 4000 2500
V-dom 3000 1800 1000
Chata/hausboat 1500 1000 800

 

Odmeny pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 5000 eur .

Podmienky zadania zákazky

Na základe výsledkov súťaže vyhlasovateľ vyzve autorov ocenených, prípadne odmenených, súťažných návrhov k podaniu ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie  pre územné konanie. Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/92 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.

Dátum vyhlásenia súťaže

Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 15. 3. 2011.

 

Lehota k podaniu otázok súťažiacich a k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou

Lehota k podaniu otázok sa stanovuje

– v 1. kole na 24. 3. 2011

– v 2. kole na 6. 6. 2011

Otázky musia byť zaslané e-mailom na adresy z bodu 1 súťažných podmienok.

Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje

na 28. 3. 2011 pre 1. kolo a

na 13. 6. 2011 pre 2. kolo.

Odpovede na otázky budú zverejnené na stránke vyhlasovateľa www.danubiapark.sk/as

Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi

Termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje

v 1. kole na 12. 5. 2011 o 17:00-tej hodine a

v 2. kole  na  30. 6. 2011 o 17:00-tej hodine.

pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu k poštovej preprave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh podaný ku poštovej preprave v rovnakom termíne. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky ku poštovej preprave. Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie súťažných podkladov poštou do termínu jedného pracovného dňa pred dňom zasadnutia poroty.