Žilina – Centrum Rudiny I.

Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov

1. Názov súťaže: ŽILINA – CENTRUM RUDINY I.

2. Identifikácia vyhlasovateľa:

Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, P.O. BOX B 41

spracovateľ súťažných podmienok:

Ing. Roman Osika, odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č.: F0003-005-2001

Ing. arch. Viera Šottníková,

sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736, 043/4204105,

e-mail: viera.sottnikova@gmail.com

overovateľ súťažných návrhov: Ing. arch. Ferdinand Buček, Ing. arch. Júlia Durdyová,

Ing. arch. Viera Šottníková

3. Stručný opis predmetu súťaže:

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie návrhov na riešenie obvodového centra Rudiny I. v Žiline a výber spracovateľa územného plánu zóny tohto centra na základe rozhodnutia a odporúčania poroty rokovacím konaním bez zverejnenia.

4. Druh súťaže:

podľa predmetu riešenia: urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná

podľa počtu kôl: jednokolová

5. Podmienky účasti v súťaži:

Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov:

Súťažné podmienky a podklady budú zverejnené na nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a od 20.01.2012 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke Mesta Žilina www.zilina.sk . Priamo je možné do nich nahliadnuť u Ing. arch. Júlie Durdyovej alebo Ing. arch. Ferdinanda Bučeka na oddelení architekta mesta MsÚ v Žiline, kancelária č. dverí 112, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 800 – 1400 hod.

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:

www.zilina.sk , www.komarch.sk a osobitne listom každému hodnotenému súťažiacemu. Obdobne bude oznámený termín a miesto konania výstavy (do troch mesiacov od ukončenia súťaže)

8. Ceny a odmeny, režijné náklady:

1. cena: 4 000 euro;

2. cena: 2 400 euro;

3. cena: 1 600 euro,

odmeny spolu do výšky max. 3 000 euro, režijné náklady sa neuhrádzajú.

Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny.

9. Lehoty súťaže:

Dátum vyhlásenia súťaže: 27.01.2012

Termín odovzdania návrhov: do 30.03.2012

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 04.04.2012

10. Zloženie poroty:

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:

  1. Ing. Igor Choma
  2. Akad. arch. Dušan Voštenák

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  1. Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
  2. Ing. arch. Martin Drahovský
  3. Mgr. art. Róbert Dúbravec
  4. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD.
  5. Ing. arch. Ľubomír Závodný

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

  1. Doc. PhDr. Marián Zervan, PhD.
  2. Ing. arch. Dušan Maňák
  3. Ing. arch. Pavol Kropitz

Experti poroty: Prof. Ing. Ján Čelko PhD. a porota môže prizvať ďalších expertov podľa potreby

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:

Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – spracovanie ÚPN-Z plánovaného Centra Rudiny I.

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:

16. decembra 2011 Overenie číslo: KA-549/2011.