Návrh urbanistickej koncepcie zmien a doplnkov 2011 územného plánu obce Chorvátsky Grob

 

Informačný list súťaže návrhov

overovanej Slovenskou komorou architektov

1.

Názov súťaže: NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE ZMIEN A DOPLNKOV 2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CHORVÁTSKY GROB

2.

Identifikácia vyhlasovateľa:

Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

spracovateľ súťažných podmienok: Branislav Jurča

sekretár súťaže: Branislav Jurča, tel.: +421 903 930 825, jurca@jurca.sk

overovateľ súťažných návrhov: Eva Krištofičová

3.

Stručný opis predmetu súťaže:

Predmetom súťaže je získať najvhodnejšiu urbanistickú koncepciu pre Zmeny a doplnky 2011 územného plánu obce Chorvátsky Grob. Účelom súťaže je súčasne zabezpečiť, aby autor tejto koncepcie ju formou služby previedol ako spracovateľ Zmien a doplnkov 2011 územného plánu obce.

4.

Druh súťaže:

podľa predmetu riešenia: urbanistická

podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná

podľa počtu kôl: jednokolová

5.

Podmienky účasti v súťaži:

Splnenie podmienok, týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 a splnenie podmienok, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1, písm. g) Zákona NR SR č. 25/2006 v znení neskorších zmien a doplnkov, v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.

6.

Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov:

Súťažné podmienky budú na vyžiadanie na adrese ABNKA, s.r.o., Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji, alebo na elektronickej adrese jurca@jurca.sk.

7.

Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:

zverejnenie výsledkov súťaže:

doručením účastníkom súťaže a zverejnením 1.3. poradia na www.chorvatskygrob.sk

zverejnenie súťažných návrhov:

výstava všetkých súťažných návrhov v zasadačke OcÚ Chorvátsky Grob po dobu 1 mesiac po skončení súťaže

trvalá inštalácia 1.3. súťažného návrhu v priestoroch OcÚ Chorvátsky Grob

zverejnenie návrhov 1.3. poradia na www.chorvatskygrob.sk

8.

Ceny a odmeny, režijné náklady:

1. cena : 600 euro

2. cena : 400 euro

3. cena : 300 euro

Odmeny sa neudeľujú, ani režijné náklady. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny

9.

Lehoty súťaže:

Dátum vyhlásenia súťaže: 15.12.2011

Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : 30.12.2011

Termín odovzdania návrhov: 26.1.2012

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 5 dní od ukončenia vyhodnotenia návrhov

Lehota na preplatenie cien a odmien: do 5 dní od ukončenia vyhodnotenia návrhov

10.

Zloženie poroty:

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:

1.

Ing. arch. Miroslav Marynčák

2.

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová

3.

Ing. Peter Bílik

4.

Ing. Jozef Šefčík

nezávislí na vyhlasovateľovi:

5.

Ing. arch. Milan Zelina (predseda poroty)

6.

Ing. arch. Ľubomír Závodný (zástupca SKA)

7.

Ing. arch. Martina Matúšová

8.

Ing. Katarína Tkáčová

Náhradníci poroty:

nezávislý na vyhlasovateľovi:

1.

náhradník: Ing. arch. Pavol Jakubec

2.

náhradník: Ing. arch. Tomáš Macháč

Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby

11.

Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:

Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov. Víťaz súťaže získa právo uchádzať sa o poskytnutie služby – spracovanie Zmien a doplnkov 2011 Územného plánu obce Chorvátsky Grob a to formou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods.1 písm. h) NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov.

12.

Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:

5. decembra 2011, Overenie číslo KA-550/2011