Nemocnica budúcnosti Martin

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave (JLF UK) vyhlásila ku dňu 16. 1. 2017 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Nemocnica budúcnosti Martin“. Zámerom súťaže je vybrať najkvalitnejší návrh na úrovni urbanistického a  architektonického riešenia v rámci komplexného areálu JLF UK v Martine vo vymedzenom území na disponibilných pozemkoch (spolu vo výmere 60 858 m2) a s doriešením jej optimálneho dopravného napojenia na mesto Martin (vrátane mestskej hromadnej dopravy).

Účelom súťaže je výber víťaza, s ktorým vyhlasovateľ bude viesť priame rokovacie konanie o zmluvných podmienkach pre zadanie zákazky na poskytnutie služby – spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby.

Súťažné podmienky boli overené s výhradou k výške cien a odmien, ktorá nie je v súlade s čl. 13, ods. 2 Súťažného poriadku SKA, pričom predstavuje polovičnú sumu z  minimálneho štandardu. Vyhlasovateľ pripomienku neakceptoval. Pretože vypracoval súťažné podmienky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a len s ohľadom na Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov, a platná legislatíva nestanovuje výšku cien a odmien, ako aj s prihliadnutím k požadovanému rozsahu návrhu a významu predmetu súťaže, súťažné podmienky SKA overila so zverejnením výhrady.

  Informačný list (385,9 KB, 338 hits)

  Súťažné podmienky (1,3 MB, 884 hits)