Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlásila ku dňu 8.3.2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov “Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka”. Účelom súťaže je vyhľadať optimálne riešenie verejných priestorov v kontexte stavby v centrálnom území  mestskej časti Bratislava – Dúbravka, vytvorenie plnohodnotného mestského prostredia s námestím a s doplnením jeho funkcií a vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Dúbravky ako podklad pre rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky.

Z dôvodu technického a  funkčného zostarnutia budovy, zámeru premiestnenia sídla Miestneho úradu mestská časť Bratislava – Dúbravka do objektu domu kultúry a architektonickej rekultivácie a aktivizácie potenciálu verejných mestských priestorov v bezprostrednom okolí domu kultúry a integrácie s cyklodopravou, je predmetom súťaže architektonický návrh rekonštrukcie a dostavby objektu Domu kultúry Dúbravka.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr do 21.04.2017 do 10.00 hod.

 

  Informačný list (548,5 KB, 436 hits)

  Súťažné podmienky (306,7 KB, 574 hits)