Nová mestská plaváreň v Ružomberku (ukončená / výsledky zverejnené 21.09.2018)

 

Mesto Ružomberok vyhlásilo 27. apríla 2018 architektonickú, projektovú, verejnú, jednokolovú súťaž návrhov na Novú mestskú plaváreň v Ružomberku. Zámerom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie návrhu novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej – urbánnej štruktúry vrátane úpravy priľahlých priestorov. Súčasná mestská plaváreň na ulici Bystrická je technicky a prevádzkovo zastaralá. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa preto rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne. Nová mestská plaváreň má byť koncipovaná športovo. Primárne ako plavecký bazén, so 6 dráhami s dĺžkou 25 m, nakoľko v okolí Ružomberka sa nachádzajú viaceré vodné relaxačné centrá. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 3 mil. eur bez DPH.

Lehoty súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 27.04.2018
Termín prevzatia súťažných podkladov: 2.8.2018 do 24.00 hod. 
Predkladanie návrhov: 05.09.2018 (streda), do 15.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov súťaže: do 05.10.2018

Grafická časť bude prezentovaná na dvoch paneloch formátu 700×1000 mm,
V prípade potreby je možné predložiť tri panely.
Predpokladaná hodnota zákazky je 215 185 €.

Ceny:
1. miesto: 8.000 EUR
2. miesto: 5.000 EUR
3. miesto: 3.000 EUR

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi: 
1. Ing. arch. Martin Bišťan – autorizovaný architekt SKA (predseda poroty)
2. doc. Ing. arch. Antonín Novák – autorizovaný architekt ČKA
3. Ing. arch. Pavol Mikolajčák – autorizovaný architekt SKA
4. Ing. arch. Štefan Moravčík – autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:
5. Ing. arch. Jozef Jurčo – autorizovaný architekt SKA
6. Ing. Róbert Kolár – poslanec mestského zastupiteľstva
7. JUDr. Ľubomír Kubáň – poslanec mestského zastupiteľstva

Náhradníci:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Nezval – autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Tomáš Szöke – autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Katarína Bergerová

Závislí na vyhlasovateľovi:
Vojtech Macko – poslanec mestského zastupiteľstva

Sekretár súťaže: Ing. arch. Šrankota Pavol, 044/431 44 31, e-mail: srankota@ruzomberok.sk

Informačný list_Plavaren_Ruzomberok

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY_NOVÁ MESTSKÁ PLAVÁREŇ V RUŽOMBERKU

PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK