Základná škola Lozorno – Modernizácia a rozšírenie kapacít  (odovzdávanie ponúk v I. kole do 17.12.2019 do 14:00 hod)

Obec Lozorno vyhlasuje architektonickú, verejnú, dvojkolovú súťaž s výzvou na predkladanie ponúk s návrhom na ,,Základnú škola Lozorno – Modernizácia a rozšírenie kapacít“.

Účelom výzvy na predloženie ponuky s návrhom je získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia rozšírenia kapacity a modernizácie existujúcej prevádzkovanej budovy základnej školy. V programe architektonického návrhu je zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu 1. stupňa a  spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov 1. a 2. stupňa a vytvorenie vhodného vstupného a spoločenského priestoru.

Vyhlásenie výzvy:                                                                                                     3.12. 2019

Lehota na predkladanie ponuky v 1. kole:                                        do 17. 12. 2019, 14:00 SEČ

Vyhodnotenie prvého kola:                                                                                    18 .12. 2019

Výzva vybraným 4 uchádzačom do druhého kola:                                                      8.1.2020

Možnosť klásť doplňujúce otázky:                                                        do dátumu odovzdania

Lehota na Predkladanie ponuky s návrhom v druhom kole:           do 06. 03. 2020, 14:00 SEČ

Prezentácia návrhov:                                   25. 03. 2020, 14:00 – 18:00, obecný úrad Lozorno

Hodnotiace zasadnutie poroty:                            25. 03. 2020, od 18:00, obecný úrad Lozorno

Oznámenie výsledkov:                                                                     najneskôr do 03. 04. 2020

Vyplatenie režijných  odmien:                                                                           do 27. 04. 2020

 

Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Ivan Kubík, autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Miroslav Čatloš, autorizovaný architekt SKA

Ing. arch. Eva Grebertová

závislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

RNDr. Lýdia Šuchová, riaditeľka ZŠ Lozorno

Náhradníci poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Mária Michalič Kusá, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. Ľubomír Jochim, poslanec obecného zastupiteľstva

Ako experti poroty bol prizvaní

Ing. Peter Trnka – autor statického posúdenia budovy

Andrej Kavický – člen stavebnej komisie obce Lozorno

Ceny: Každému návrhu bude udelená náhrada časti nákladov spojených s účasťou v 2. kole súťaže vo výške 1.700,- EUR (slovom jedentisícsedemsto EUR).

Sekretár súťaže: Ing. arch. Miroslav Drahoš, poslanec obecného zastupiteľstva a predseda stavebnej komisie obce Lozorno. Kontakt: 0902 397 573, drahosmiro@gmail.com

Súťažné pomôcky

Základná škola Lozorno_Súťažné podmienky (1)