Súťaž návrhov „Grössling“

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park. Súťaž predĺžená

Vyhlasovatelia súťaže na obnovu kúpeľov Grössling predĺžili lehotu na odovzdanie súťažných návrhov. Pôvodná lehota na predkladanie súťažných návrhov, ktorá bola stanovená na 12. 06. 2020 17:00 hod., sa predlžuje o týždeň na 19. 06. 2020 17:00 hod. Dôvodom predĺženia je najmä časová náročnosť autentifikácie, ktorá trvá niekoľko dní, a zasielanie dokumentov je aj v súvislosti so svetovou situáciou koronavírusu časovo náročnejšie.

Mesto Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú medzinárodnú, verejnú, dvojetapovú (dvojkolovú), architektonickú, projektovú súťaž návrhov „Grössling“. Zámerom súťaže návrhov je obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling v mestskom bloku medzi ulicami Medená a Kúpeľná ulica v bratislavskom Starom meste. Cieľom súťaže je získať návrh a spracovateľa projektu obnovy pôvodných historických mestských kúpeľov s pridanou funkciou kultúrno-komunitných aktivít.

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Iľja Skoček (SK) – architekt, predseda poroty
Lászlo Kovács (HU) – bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov
Adam Halíř (CZ) – architekt
Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Peter Lényi (SK) – architekt, vedúci útvaru súťaží MIB

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Peter Fejerdy (HU) – architekt
Zuzana Zacharová (SK) – architektka

Experti poroty:
Zolltán Kalászi – architekt – expert na kúpeľnú architektúru
Gábor Bindics, Martina Vnenková, Katarína Bergerová – Útvar tvorby mestských priestorov MIB
Martin Gajdoš – architekt, poslanec MZ Bratislava Staré Mesto
Ľubomír Augustín – Krajský pamiatkový úrad
Ivo Štassel – Mestský ústav ochrany pamiatok
Zuzana Palicová – oddelenie kultúry Hlavného mesta (za knižnicu)

Ceny:
1.  cena: 25 000 €
2.  cena: 15 000 €
3.  cena: 10 000 €

1.  odmena: 5 000 €
2.  odmena: 5 000 €

Vyhlasovateľ uvádza, že 1. a 2. odmenu bude udeľovať iba v prípade, ak do druhého kola postúpia viac ako traja účastníci, t. zn. štyria alebo piati účastníci. Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

Termíny:

 1.  Dátum úvodného zasadnutia poroty: 18. 02. 2020
 2.  Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže: 19.03. 2020
 3.  Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I. kolo: 12. 06. 2020 do 17:00
 4.  Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – I. kolo: 22. 06. 2020
 5.  Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – I. kolo: 29. 06. 2020
 6.  Predpokladaná lehota na predkladanie súť. návrhov – II. kolo: 31. 08. 2020 do 17:00
 7.  Predpokladaná lehota na overenie súťažných návrhov – II. kolo: 11. 09. 2020
 8.  Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže – II. kolo: 18. 09. 2020
 9.  Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 02. 10. 2020
 10. Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 16. 10. 2020
 11. Predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom: 30. 10. 2020

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením, ktorého vzor je prílohou č. 2 súťažných podmienok.

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne, elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6879/summary

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

  Súťažné podmienky - Grossling (103,2 KB, 409 hits)