Dom rozlúčky Brezno

Dom rozlúčky Brezno

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú neanonymnú projektovú dvojetapovú architektonicko-krajinársku súťaž pod názvom Dom rozlúčky Brezno. Cieľom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh rozšírenia nového cintorína vrátane umiestnenia nového domu smútku v zhode s koncepciou a stratégiou rozvoja mesta. Od návrhov sa očakáva také riešenia územia, aby sa stalo pre obyvateľov dôstojným miestom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska, v ktorom bude možné vykonávať smútočný obrad na dôstojnej úrovni. V prvej etape záujemcovia predkladajú zloženie riešiteľského tímu, čestné vyhlásenia, portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcov spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite a motivačný list (profesný prístup), ktorého obsahom bude vysvetlenie prístupu k riešeniu zadania.

Termíny:

  • 18. 06. 2021 – zverejnenie výzvy
  • 13.07.2021 do 15:00  – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
  • 15.07.2021 – termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape
  • 4.10.2021 do 15:00 – lehota na predloženie návrhov do 2. etapy
  • 12.10.2021 – termín oznámenia výsledkov 2. etapy

Porota:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Mgr. art. Matúš Bištan, AA SKA, predseda poroty

Ing. arch. Štefan Moravčík, AA SKA

Ing. arch. Viktor Šabík, AA SKA

Ing. Peter Pasečný, KA SKA

Závislá na vyhlasovateľovi:

Ing. Barbora Halásová, architekt mesta, KA SKA
Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Tomáš Sobota, AA SKA

Závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Bronislava Rybianska, odbor investičný MsÚ

Ceny pre súťažiacich:

3 x 3 000 Eur
Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 3000 EUR bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Doplňujúce informácie:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom emailu. Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, alebo §4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka, pričom v každom spracovateľskom tíme sa požaduje mať autorizovaného architekta ako aj krajinného architekta.

AS_Dom_rozlucky_sutazne_podmienky_210617