Centrálny mestský park Prešov

 

Vyhodnotenie urbanisticko-krajinárskej súťaže

Zvyhodnotenia ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže „Centrálny mestský park Prešov“, konaného dňa 8.9.2007 o 13.00 hod. na MsÚ v Prešove, Odbore hlavného architekta mesta.

 

Druh súťaže

Podľa obsahu a účelu: ideová urbanisticko-krajinárska

Podľa okruhu účastníkov: verejná, anonymná

Podľa počtu kôl: jednokolová

Podľa záväznosti pre verejného obstarávateľa: rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné

Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty

Neúčasť v porote z dôvodu časovej zaneprázdnenosti oznámil mailovou poštou Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD. , ktorého na základe menovacieho dekrétu o vymenovaní za náhradníka člena poroty nahradil  Ing. arch. Stanislav Komár.

Za predsedu komisie bol zvolený Ing.arch. Martin Drahovský.

Porota hodnotila súťažné návrhy v zložení: Ing. arch. Martin Drahovský, Ing.  arch. Anna Soročinová, Ing. Zuzana Hudeková, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. arch. Vladimír Ligus, Ing.arch.  Helena Jacová, Ing. arch. Stanislav Komár.

Sekretár súťaže : Ing. Jana Palková, overovateľ návrhov: Ing. Pavel Tomčák.

 

Vyhlasovateľovi  bolo doručených 6 návrhov, ktoré sekretár súťaže označil písmenami abecedy A, B, C, D, E, F.

Porota následne vyhodnotila návrhy A, C a D, ktoré postúpili do 2. kola hodnotenia.  Vzhľadom na nesplnenie očakávaní vyhlasovateľa súťaže, týkajúcich sa ideového urbanisticko-krajinárskeho riešenia centrálneho mestského parku v Prešove, porota rozhodla o neudelení 1. ceny. Kvalitatívne porovnateľným návrhom C a D udelila dve druhé ceny a návrhu A tretiu cenu.

Udelenie cien a režijných odmien

Na základe hodnotenia návrhov „A“, „C“ a „D“ porota rozhodla, že udelí dve druhé ceny a jednu tretiu cenu nasledovne:

2. cena 25 000 Sk / návrh „C“

2. cena 25 000 Sk / návrh „D“

3. cena 15 000 Sk / návrh „A“

 

Všetkým účastníkom bude vyplatená režijná odmena 10 000 Sk.

Po udelení cien porota pristúpila k otvoreniu obálok s označením „Autor“ a konštatuje:

– autorom návrhu „A“ je: Dr. Ing. Peter Demčko

– autorom návrhu „C“ je: Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Tomáš Filgas, Bc. Veronika Opletalová

– autorom návrhu „D“ je: Ing.arch. Peter Hajtáš, Ing. arch. Alena Hajtášová, Eva Teplická, Ing. Lenka Hlohinová, Ing. Martin Kolník

Záver

Súťažné návrhy preukázali potrebu:

  1. vytvorenie min. 3 bodov dopravného napojenia na sídlisko Sekčov a na  západnej strane tiež v 3 bodoch na centrum mesta,
  2. vytvorenie hlavného pešieho ťahu so sprievodnou vybavenosťou v osi obvodového centra Sekčov smerom do centra starého mesta,
  3. vzhľadom k celkovej rozlohe parku navrhnúť dostatočný rozsah občianskej vybavenosti zameranej na šport, rekreáciu a kultúru, v nástupných polohách je možné umiestniť  aj funkciu hotelového bývania
  4. využitie genia loci prírodných  meandrov so sprietočnením vodných plôch.

Ing. Jana Palková, sekretárka súťaže