Cintorín s krematóriom v Prievidzi

Vyhodnotenie súťaže 

 

Vyhlasovateľ: Mesto Prievidza

Typ súťaže: Architektonická

Predmet riešenia:
Predmetom súťaže bolo spracovanie návrhu architektonického riešenia komplexu nového Cintorína s krematóriom pre Mesto Prievidza. Nový cintorín bude umiestnený v lokalite Pod Banskou, ktorá sa nachádza na okraji mesta. Lokalita je vymedzená z JV cestou I. triedy č. 50 v smere na Handlovú z JZ existujúcou zástavbou – záhradkárskou osadou, zo SZ pozemkom železničnej trate Prievidza – Handlová a so SV lesným porastom. Územie je svahovité so sklonom 8 – 27 % so Z až SZ orientáciou svahu.

Výsledky:
Súťažná porota na vyhodnotenie súťažných návrhov pracovala v zložení:
Ing. arch. Jozef Šoltés – predseda, Ing. arch. Stanislav Mečiar, Ing. arch. Rudolf Žákovský, Ing. arch. Vladimír Falat, Ing. Milan Dérer s hlasom za člena poroty p. Dvonča (hospotalizovaný), Ing. arch. Jaroslav Janes ako náhradník s hlasom poradným na základe menovacieho dekrétu primátora mesta Prievidza.

Porota vyhodnocovala predložené návrhy podľa nasledovných kritérií, ktoré boli stanovené v súťažných podmienkach:
1. architektonická kvalita návrhu (kompozície a funkčných väzieb riešeného územia, dotvorenie prostredia, nápaditosť a využitie prvkov drobnej architektúry a zelene)
2. dispozičnoprevádzkové riešenie ( optimalizácia prevádzky a jej prepojenia )
3. ekonomická efektivita a realizovateľnosť navrhovaného riešenia;

Výsledné poradie je nasledovné:
1. cena – neudeľuje sa
2. cena – 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 4
2. cena – 120.000,- Sk – súťažný návrh č. 12
3. cena – 80.000,- Sk – súťažný návrh č. 1
3. cena – 80.000,- Sk – súťažný návrh č. 19

1. cena : neudeľuje sa

2. cena
súťažný návrh č. 4, Mgr. art. Boris Kopaj, Nové Zámky
2. cena
súťažný návrh č. 12 , Mgr. art.Ing. arch.Ing. Marek Danihel, Zvolen

3. cena
súťažný návrh č. 1, ARCOS – architektonicko projekčný ateliér Prievidza: Bc. Hudek Peter, Juríčková Michaela, Kati Roman, Ing. Žaneta Spišáková

3. cena
súťažný návrh č. 19 , SPACIO, Bratislava: Ing. arch. Martin Németh, Ing. arch. Miloš Pokšiva, Bc. arch. Ján Legény

Porota odporučila ďalej rokovať s uchádzačmi umiestnenými na 2. mieste o uzavretí zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, t. j. s Mgr. art. Borisom Kopajom, Nové Zámky a s Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marekom Danihelom, Zvolen, podľa Zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní.

Ďalej porota rozhodla o udelení zvláštnych odmien pre návrhy, ktoré priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia a to pre návrhy č. 16 a č. 18 zhodne po 25.000,- Sk.

1. odmena : súťažný návrh č. 16 : P – T, s. r. o. Bratislava 25 000,- Sk
Autor: Ing. arch. Juraj Hermann
Spolupráca: Ing. arch. Lenka Halinárová, Ing. arch. Janka Kramáriková, Ing. arch. Martin Medlen, Ing. arch. Patrik Pavlásek, Ing. arch. Daniel Ružička, Ing. arch. Peter Srpoň

2. odmena : súťažný návrh č. 18 : Autor: Ing. arch. Radoslav Buzinkay MAS ETH 25 000,- Sk
Autori: Ing. arch. Andrej Ferenčík, Bc. Jakub Viskupič, Ing. arch. Ivan Múranica, Spoluautor: Bc. Karol Dudík
Spolupráca: Tomáš Krištek

Zapísala Bc. Edita Mrázová, sekretárka súťaže