Námestie S. H. Vajanského v Martine

Záznam zo zasadnutia súťažnej poroty konaného dňa 23. 7. 2008 v Martine za účasti jej členov a náhradníkov podľa prezenčnej listiny

 

POROTA SÚŤAŽE

 1. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD, predseda poroty
 2. Mgr. art. Róbert Dúbravec, podpredseda poroty
 3. Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
 4. Ing. arch. Drahomíra Dobrotková – za SKA – ospravedlnená
 5. Ing. arch. Martin Drahovský
 6. Ing. arch. Michal Gaj st.
 7. Ing. arch. Zoltán Holocsy
 8. Ing. arch. Marta Kropiláková
 9. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka PhD.

Náhradníci v poradí:

 1. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová – členka poroty za arch. Dobrotkovú
 2. Ing. arch. Denisa Valašková – ospravedlnená
 3. Akad. arch. Milan Jesenský

Z rokovania poroty  sa ospravedlnili Ing. arch. Dobrotková (členka poroty) a Ing. arch. Valašková (2. náhradníčka poroty). Zasadnutie súťažnej poroty otvoril o 9.00 hod. predseda Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD. Ospravedlnil neprítomných a navrhol doplnenie poroty o Ing. arch. Krajčírovičovú – 1. náhradníčku za Ing. arch. Dobrotkovú. Doplnenie poroty  na 9 členov bolo hlasovaním odsúhlasené.

Výsledné poradie súťažných návrhov na základe predchádzajúcich hlasovaní a rozhodnutí súťažnej poroty:

Ocenené návrhy:

1.cena –       súťažný návrh F

2.cena –       súťažný návrh I

3.cena –       súťažný návrh K

Odmenené návrhy:

1. odmena – súťažný návrh E

2. odmena – súťažný návrh C

Podľa Súťažných podmienok v súťaží na riešenia Námestia S.H. Vajanského v Martine mali byť udelené ceny vo výške 150 000,- Sk za 1. cenu, 90 000,- Sk za 2. cenu a 60 000,- Sk za 3. cenu. Na základe toho a výsledkov rozhodnutia hlasovania súťažná porota jednohlasne  ceny udelila nasledovne:

Ocenené návrhy:


1. cena – súťažný návrh       F – 150 000,- Sk

2. cena – súťažný návrh       I  –   90 000,- Sk

3. cena – súťažný návrh       K –   60 000,- Sk

V súlade so Súťažnými podmienkami porota jednohlasne rozhodla o výške odmien a o tom, že 1. odmena bude udelená vo výške  48 000,- Sk a 2. odmena vo výške 24 000,- Sk.

1. odmena – súťažný návrh  E – 48 000,- Sk

2. odmena – súťažný návrh  C – 24 000,- Sk

 

Následne porota jednohlasne rozhodla o udelení odmien bez určenia poradia vo výške 5 000,- Sk všetkým súťažným návrhom, ktoré nepostúpili do 2. kola hodnotenia, teda návrhom: A, B. D, G, H, J, a L.

1. cena – návrh F  – kolektív autorov:    Ing. arch. Imrich Pleidel a.a., Mgr. art. Peter Masár, Mgr. art. Ing. Jaroslav Holota, Ing. arch. Jaroslav Šugár

2. cena – návrh I  – kolektív autorov:    Mgr. art. Tomáš Amtmann, Mgr. art. Martin Šimek

3.  cena – návrh K  – kolektív autorov:    Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD

1. odmena – návrh E  – kolektív autorov: Ing. arch. Pavol Jarab, Ing. arch. Miroslav Jošt

2. odmena – návrh C  – kolektív autorov: Ing. arch. Peter Kopecký, Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel

5. – 12.  odmeny bez určenia poradia:

– návrh A – kolektív autorov: Marek Jesenský, Frédéric Gallio

– návrh B – kolektív autorov: Mgr. A. Marcel Turic, Ing. arch. Radek Dastych

– návrh D – kolektív autorov: Martin Boleš, Pavol Šrankota

– návrh G – kolektív autorov: Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Ivan Trylč, Mgr. art. Martin Václavik

– návrh H – kolektív autorov:      Ing. arch. Vladimír Hladký, Ing. arch. Martin Pavlík, Ing. arch. Michal Maršala, Ing. arch. Alena Brodencová

– návrh J – kolektív autorov: Ing. arch. Peter Stec, CSc., Ing. arch. Štefan Kačani, Ing. arch. Ján Kamenský, spolupráca: Alena Striešová

– návrh L  – kolektív autorov: Peter Löffler, Vladimír Hrivňák

V termíne do 3 mesiacov sa v Martine uskutoční výstava súťažných návrhov. O mieste a presnom termíne bude verejnosť informovaná.

V Martine 23. 7. 2008

Ing. arch. Viera Šottníková, sekretárka súťaže