Hotel v Banskej Bystrici

Výsledky anonymnej, urbanisticko-architektonickej súťaže s predmetom riešenia hotela v Banskej Bystrici

 

Oznámenie o vyhlásení výsledkov súťaže SOPHISTIC INVESTMENT a.s.
IČO: 36 635 936, Horná 23, P.O. Box č. 34, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje výsledky verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže s predmetom riešeni hotel v Banskej Bystrici, ktorá prebiehala v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 19. mája 2007 v znení zmeny z 15. mája 2009, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 847, § 848 a § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Súťaž overila Slovenská komora architektov listom KA – 142/2010.
Predmetom súťaže bolo urbanisticko – architektonické riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice na Kapitulskej ulici v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvislostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje architektúra múzea.

Štatistika súťaže
• 257 záujemcov požiadalo o súťažné podklady
• 1. kola sa zúčastnilo 72 návrhov
• 11 návrhov postúpilo do 2. kola (z toho 8 súťažných tímov zo Slovenska, 2 z Čiech a 1 z Maďarska)
• hodnotiaca porota súťaže udelila prvú, druhú, tretiu cenu a odmenu

Zloženie poroty
Riadni členovia poroty
Ing. Imrich Boľoš – za vyhlasovateľa, Dipl. Ing. arch. Ondrej Kramár – Hessenská komora architektov, Slovenská komora architektov, nezávislý, prof. Ing. arch Peter Pásztor, PhD. – Slovenská komora architektov, nezávislý, Ing. arch. Michal Gaj st. – Slovenská komora architektov, nezávislý, Ing. arch. Vladimír Tomala – Slovenská komora architektov, nezávislý

Náhradníci
Ing. arch. Ján Komrska, CSc. – Slovenská komora architektov, nezávislý, Ing. arch. Ľubomír Keleman – zástupca Mesta Banská Bystrica, riaditeľ Útvaru hlavného architekta Mesta Banská Bystrica, Mgr. Veronika Šuchová – za vyhlasovateľa

Čestný člen poroty: Mgr. Ivan Saktor – primátor Mesta Banská Bystrica
Odborný znalec: Frans – Jan Soede – odborník na hotelové siete

Termín rozhodnutia hodnotiacej poroty o výsledku súťaže: 22. 9. 2010

Výsledky súťaže, ceny, odmeny a náhrady pre účastníkov súťaže

1. cenu vo výške 12 000,- eur získali
Autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák 
Spoluautori: Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková,
Ing. arch. Martin Kusý ml., vizualizácie: Mgr. arch. Peter Kuchta

2. cenu vo výške 7 200,- eur získali
Autori: Doc. Ing. arch. Márius. Žitňanský, PhD., Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Peter Gonda 
Spolupráca: Ing. arch. Roman Haviar

3. cenu výške 4 800,- eur získali
Autori: Ing. arch. Libor Kaplan, Ing. arch. Dana Raková, Ing. arch. Dagmara Pivoňková, Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Miroslava Gašparová

Odmenu vo výške 1 500,- eur pre  neocenený návrh, ktorý však priniesol pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia získali: Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. Marián Lauko

WEB LINK NA JEDNOTLIVÉ NÁVRHY:
http://www.sophi-invest.sk/assets/sutaz/verejna-anonymna-urbanisticko-architektonicka-sutaz-optimized.pdf

Mgr. Elena Farkašová
sekretárka súťaže