Kováčová – obnova a modernizácia infraštruktúry

Obnova a modernizácia infraštruktúry na Ul. Slobody s prepojením na Námestie SNP, Ul. Kúpeľnú a Plánočkovu a Obecný dom“ Kováčová”

Závery z rokovania súťažnej poroty

Porota konštatuje, že jediný predložený súťažný návrh nesplnil očakávania, ktoré mala obec, keď túto súťaž vypisovala a neodporúča ho na ocenenie. Porota posúdila niektoré dielčie časti zo súťažného návrhu za podnetné pre spracovanie zadania novej súťaže preto priznala súťažnému návrhu „A“ odmenu vo výške 200,- eur.

Súťaž skončila bez víťaza, preto porota vo výbere spracovateľa projektovej dokumentácie neodporúča pokračovať ďalej s jediným účastníkom tejto súťaže návrhov, preto obci Kováčová neodporúča vstúpiť do priameho rokovacieho konania, ktoré by viedlo k zadaniu zákazky.

Porota odporúča vyhlasovateľovi súťaže, aby neusporiadal výstavu súťažných návrhov a jediný súťažný návrh, ktorý bol v súťaži hodnotený bol zaslaný autorom na spiatočnú adresu.

Porota odporúča vyhlasovateľovi súťaže, aby pripravil a usporiadal novú súťaž návrhov na riešené územie za účelom následného uzavretia zmluvy o dielo s víťazom novej súťaže na vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (štúdia – upravený súťažný návrh, projekt pre stavebné konanie, realizačný projekt) a výkon autorského dozoru.

Súťažná porota sformulovala odporúčania pre vyhlasovateľa súťaže pre prípravu novej súťaže návrhov, ktoré tvoria prílohu tohto záznamu.

Zapísal predseda súťažnej poroty Ing. arch. Pavel Kropitz, 11. marca 2014