Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove

Mesto Leopoldov vyhlásilo ku dňu 21. 3. 2017 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“, ktorej predmetom je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s úpravou priľahlých priestorov. Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 1 200 000 € bez DPH. Prípustné je predloženie variantných riešení ako samostatných návrhov. Zákazka na poskytnutie služieb bude zadaná v priamom rokovacom konaní víťazovi.

O výslednom poradí a udelených cenách rozhodla porota nasledovne:

  1. cena – 4 000,- €

Návrh 1: Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o., Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Ľubomíra Blašková, Ing. arch. Monika Krčméryová, Ing. arch. Róbert Bakyta

Hodnotenie poroty:

Návrh zjednotil figúru kina, zbavil ho nevyhovujúcich prístavieb. Celý objem budovy je efektívne využitý. Predpriestor smerom k železničnej trati je riešený kultivovane.

Porota oceňuje, že chýbajúce priestory boli umiestnené do podkopaného suterénu. Vďaka tomu majú klubové priestory a posilňovňa dobrú dostupnosť priamo z exteriéru. Porota to považuje za vhodné riešenie pre potreby mesta danej veľkosti. Tieto priestory umožňujú variabilné využitie, čo dáva predpoklad každodennému živému využitiu parteru.

Sála má vhodný pomer presklených a plných častí fasády. Foyer je veľkorysý a umožňuje variabilné využitie.

Odporúčanie poroty:

– odporúča sa prehodnotiť presklenie smerom k susediacemu pozemku s rodinným domom

– vyhlasovateľ uprednostňuje úpravu priestoru smerom k železničnej trati tak, že namiesto herných prvkov sem bude presunutá časť parkovacích kapacít spred susediacich rodinných domov.

 

           2. cena – 2500,- €

Návrh 3:  MAPA architekti s.r.o., Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mrg. art. Marián Stanislav

 

Hodnotenie poroty:

Návrh má dobrý pomer parkovacích plôch k ostatným exteriérovým plochám. Dobrým neformálnym spôsobom prepája sálu, terasu a záhradu. Jeho nedostatkom je nedostatočne prezentované materiálové riešenie prístavby, ktoré vzbudzovalo pochybnosti. Vyhlasovateľ kritizoval nedostatočné využitie priestorov pod sálou a zachovanie posilňovne v súčasnej veľkosti. Priestor foyer vzbudzuje pri pohľade zospodu veľké očakávania, ktoré sa pri návšteve 2. podlažia nepotvrdia – namiesto reprezentatívneho balkóna je priestor obsadený utilitárnymi funkciami toaliet.

 

          3. cena  –  1500,- €

Návrh 9: Totalstudio s.r.o.: Mgr. Art. Tomáš Tokarčík, Mgr. Art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek

 

Hodnotenie poroty:

Riešenie je architektonicky kvalitné, poskytuje zaujímavé spojenie s exteriérom na úrovni 1. np, ale je príliš ambiciózne v riešení predimenzovanej strešnej terasy a otázne pôsobiacej nadstavby. Dispozície sú jednoduché, prehľadné a funkčné. Urbanizmus je zvládnutý dobre. Parkovisko je príliš utilitárne.

  Zápisnica z vyhodnotenia (320,5 KB, 387 hits)