Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách

Porota súťaže návrhov ,,Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách,, zasadala dňa 28. 9. 2018

O návrhoch v II. kole súťaže rozhodovala porota v zložení:
– Hans-Michael Földeak, predseda poroty
– Zbyněk Ryška, porotca
– Michal Marcinov, porotca
– Branislav Škopek, porotca
– Juraj Říha, porotca
– Andrej Olah, náhradník poroty
– Milan Ondrovič, náhradník poroty

pomocné orgány poroty boli:
– Peter Lényi, sekretár
– Lenka Borecká, overovateľ súťažných návrhov
– Ondrej Marko, overovateľ súťažných návrhov
– Eva Sokolová, overovateľ súťažných návrhov

Výsledné poradie návrhov stanovené podľa počtu bodov a rozdelenie cien a odmien je:

1. cena – návrh č. 2 – 6000 €

účastník: N/A s.r.o.
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
spolupráca: Mária Novotná, Dávid Nosko, Patrik Olejňák

návrh č. 2 (1. cena)
Projekt rozdeľuje areál na kompozične a funkčne jasne vymedzené zóny pomocou krivky,
ktorá je pokračovaním diagonály Zámockej ulice a pokračuje až po Hviezdoslavovu ulicu.
Týmto autori dosahujú priestorovú veľkorysosť celého areálu, dôstojne zvýrazňujú priestory
pred Františkánskym kláštorom, vytvárajú oddychovo relaxačnú zónu husto tienenú aj
novovysadenými stromami, podčiarkujú význam budovy súdu a mestského úradu. Mierové
námestie nad podzemným parkovaním je v tomto návrhu navrhnuté ako autonómny element
– mestská terasa s homogénnym povrchom. Oddelenie Mierového námestia multifunkčným
pavilónom, ktorý izoluje Mierové námestie od dopravy a hluku, vytvára príjemný pocit intimity
a poskytuje dostatok verejných priestorov aj v nepriaznivom počasí. Charakter námestia,
ako od ulice oddeleného mestského priestoru, je presvedčivý, ale vyžaduje si ďalšie detailné
doriešenie.

2. znížená cena ex aequo – návrh č. 3 – 3000 €

účastník: KUZEL architekti, s.r.o.
autori: Ing. arch. Stanislav Kukučka, Ing. arch. Juraj Zelman, Ing. arch. Kamila Kráľová

návrh č. 3 (2. cena znížená ex aequo)
Návrh sa snaží riešený priestor naplniť veľkým množstvom presne definovaných funkcií,
ktoré sú rozpracované do relatívne podrobného detailu, čo sa ale v konečnom dôsledku
obracia proti nemu. Pobytovo-relaxačná zóna na Kláštornom námestí je rozdrobená, vstup
do kláštora je nedostatočne akcentovaný, k tomu sú ešte potlačené návrhom jednosmernej
prejazdnej pešej zóny s regulovaným vjazdom. Väzby na historickú os Zámockej ulice sú
takisto potlačené zhlukom iných funkcií pobytovo relaxačnej zóny.

2. znížená cena ex aequo – návrh č. 5 – 3000 €

účastník: Ing. arch. Matúš Pastorok
autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin

návrh č. 5 (2. cena znížená ex aequo)
Návrh riešené územie rozdeľuje na dve priestranstvá s rôznymi funkčnými využitiami a
atmosférami. Severnú časť Mierového námestia rieši ako súvislú nečlenenú plochu, čo
umožňuje využitie pre konanie rôznych akcií, zároveň však môže byť vnímaná ako takmer
neriešená až fádna. Centrom a zároveň najsilnejším motívom návrhu Kláštorného námestia
je priestranstvo pred vstupným portálom kláštora. Táto plocha spája architektonicky aj
funkčne nádvorie kláštora s verejným priestranstvom. Priestor je uzatvorený altánom.
Architektonické riešenie je súdobou interpretáciou historického portálu kláštora. Spojením
oboch priestranstiev Kláštorného a Mierového námestia je riešenie plochy pred mestským
úradom.

1. odmena – návrh č. 4 – 1500 €

účastník: plusminusarchitects s.r.o.
autori: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Filip Kandravý, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing.
arch. Martin Hudec, PhD.

návrh č. 4 (1. odmena)
Porota vníma snahu o scelenie oboch priestorov, avšak v návrhu chýba čitateľná kompozícia
plôch a ich hierarchia, bez definície funkcií jednotlivých funkčných plôch. Snaha o prepojenie
námestí jednotnou dlažbou je v ostrom kontraste s cestou prvej triedy. Na Mierovom
námestí sa javí nedostatočné oddelenie námestia od automobilovej dopravy, čo bude mať
negatívne dopady na pobytové funkcie z hľadiska hlučnosti a exhalátov. Oceňujeme návrh
centrálneho osvetlenia na Kláštornom námestí, avšak v návrhu chýbajú trvalé atraktory,
napríklad vo forme hracích prvkov pre deti a podobne. Oceňujeme prepojenie Kláštorného a
Mierového námestia použitím inej štruktúry povrchu (zhodnej s povrchom na námestiach),
ktorý vizuálne a akusticky spomaľuje v danom mieste dopravu. Návrh rešpektuje okrajové
podmienky z hľadiska dopravy, avšak nedostatočne využil prostriedky na izoláciu oboch
námestí od jej negatívnych vplyvov.

2. odmena – návrh č. 1 – 1500 €

účastník: Ing. arch. Veronika Kozáková
autori: Ing. arch. Aladár Csernák, Ing. arch. Veronika Kozáková, Ing. arch. Dominika
Szabová

návrh č. 1 (2. odmena)
Autori navrhujú presunúť a koncentrovať hlavný zhromažďovací priestor na Kláštorné
námestie. Pomer spevnených a nespevnených povrchov, ako aj ich usporiadanie a
fragmentácia, porotu nepresvedčili. Riešenie Mierového námestia formou strešného parku v
prezentovanej podobe odhaľuje konštrukčné limity, na ktoré návrh narazil, a je skôr
nevyužitou príležitosťou priniesť alternatívny prvok mestskej krajiny, ktorý by ponúkol reálne
benefity bez vizuálnych fráz. Návrh evidentne hľadal uplatnenie zelene v mestskom
prostredí, čo sa ale v tomto prípade stalo skôr hendikepom. Riešenie pohybu chodcov a
cyklistov vychádza zo zadania, je správne a logicky nadväzuje na okolie. Vzhľadom na
všeobecné vykázanie cien sa dá len ťažko posúdiť reálnosť odhadovaných nákladov.
Drobná občianska vybavenosť a jej forma pred obchodným domom vyvolala mnoho otázok
bez odpovedí.

Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – zápis z hodnotiaceho stretnutia poroty druhého kola 28. 9. 2018