Rozšírenie mestského úradu v Senci

Mesto Senec vyhlásilo koncom júla verejnú jednokolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre rozšírenie svojho mestského úradu. Organizátorom súťaže bol ateliér 2021.

Predmetom súťaže návrhov bolo rozšírenie Mestského úradu v Senci. Prístavba má v budúcnosti doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, počíta sa aj s rekonštrukciou a zmenou dispozície. Súťažiaci mali navrhnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu mestského úradu.

Dôležitou úlohou návrhu je vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení súťaže bolo dispozičné riešenie, ktoré má prispieť k prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.

Porota určila na zasadnutí dňa 22. októbra 2018 nasledovné poradie a odmeny:

1. cena (8.000 €): L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej (DKLN, s.r.o., návrh č.8)

Komentár poroty: Rozšírenie úradu je veľmi dobre nastavené v urbánnej štruktúre. Rozdelenie funkcií do viacerých objektov umožňuje prispôsobenie okoliu primeranou mierkou a prehľadnú prevádzku jasne definovaným a zrozumiteľným priestorom nádvoria. Štruktúra je flexibiliná pre prípadné úpravy lokalitného programu či objemu. Využitie existujúceho výškového rozdielu medzi ulicou a parkingom vo dvore je ďalšou výhodou návrhu. Napriek vyššiemu podielu plôch plášťa budovy sú vhodne zvolené orientácie presklených fasád klientského centra a sály a tiež ich kombinácia s tradičnou konštrukciou novej administratívnej časti, čo prispieva k zníženiu investičných ako aj prevádzkových nákladov. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu prestavby a dostavby. Návrh reviduje tradičné usporiadanie kancelárie primátora a klientského centra, odporúčame ale mieru otvorenosti priestorov overiť v diskusii s vyhlasovateľom. Porota oceňuje aj prehľadnú a graficky účinnú prezentáciu návrhu.

2. cena (5.000 €): M. Stanislav, P. Botková, B. Červeňová (MAPA architekti s.r.o., návrh č. 6)

Komentár poroty: Jasne vyčlenený priestor dvora vytvára zrozumiteľné urbanistické riešenie, ktoré je prehľadné a dispozične čisté. Predĺženie existujúceho krídla prináša primerané plošné, prevádzkové aj objemové možnosti, kolmo radený objekt so sálou v parteri je novým protipólom historickej uličnej budovy. Výraz objektu je kultivovaný, skromný a súčasne architektonicky presvedčivý v dialógu kontextuálnej hmoty krídla a racionálneho kvádra novostavby vo dvore. Chýba jasné bezbariérové riešenie (výťahy) a pohodlné prepojenie sály s jej zázemím.

3. cena (3.000 €): M. Honč, R. Kilo, P. Vadkerti, M. Kľučár (Kilo Honč, s.r.o., návrh č. 12)

Komentár poroty: Porota ocenila predovšetkým civilné, lapidárne a jednoduché riešenie. Návrh veľkoryso rieši potreby klientského centra a sály v 2 novostavbách ako samostatných pavilónoch. Vytvorenie troch interiérom neprepojených budov má výhodu stavebnej jednoduchosti a nevýhodu oddelenej prevádzky. Pochybnosti vyvoláva rozšírenie administratívnych priestorov úradu, ktoré ponecháva len v rekonštruovanom pôvodnom objekte. Realizácia tohto konceptu by si vyžiadala jeho dielčie úpravy. Formálne vyznievajú slepé priečelia novostavieb otočené k návštevníkovi pri vstupe do dvora, ako aj otázne uplatnenie pohľadového betónu v interiéri.

Odmena (1.000 €): B. Strelcová, T. Starý, R. Balšán, M. Smrčková (LENNOX architekti s.r.o., návrh č. 9)

Komentár poroty: Porotu oslovil silný základný urbanistický koncept a dobre situovanie nástupných presklených fasád v parteri. Novostavba administratívnej budovy však vo svojom dispozičnom riešení nepôsobí presvedčivo, rovnaké pochybnosti vzbudzuje príliš schematické riešenie rekonštrukcie pôvodnej budovy. Návrh prináša nadbytok plošnej výmery.

Odmena (1.000 €): J. Kohút, P. Kuklica, M. Smrek, I. Šereš (Kuklica Smerek architekti, s.r.o., návrh č. 15)

Komentár poroty: Návrh uvažuje s veľkorysým hmotovo-dispozičným konceptom. Prichádza s premisou otvorenia vstupu zozadu a s ambicióznym prepojením s námestím prostredníctvom zokruhovania pešieho pohybu cez susedné pozemky. Objekt tak strháva na seba pozornosť, ale stavia sa chrbtom k existujúcej budove. Riešenie je príliš podmienené úpravami vo svojom okolí, čím paradoxne spochybňuje existujúci urbanistický kontext námestia.

zapisnica_hodnotenie_navrhov