Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov

Mesto Prešov vyhlásila v novembri 2018 architektonicko-urbanistickú krajinársku súťaž návrhov na riešenie územia Kmeťovho stromoradia a Záhrady umenia v Prešove. Hlavným cieľom bolo navrhnúť v Záhrade umenia aktivity, ktoré umožnia plnohodnotné celoročné využívanie priestorov najširšou verejnosťou, navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie Záhrady umenia s funkciou multifunkčného kultúrno-spoločenského priestoru a obnovu Kmeťovho stromoradia – promenády, bezbariérovej pešej komunikácie s obojstrannou alejou, s bezbariérovým prepojením Kmeťovho stromoradia v časti Metodovej ulice, s funkciou ekumenického priestoru pre južnú časť chodníka Kmeťovho stromoradia.

o výsledku súťaže rozhodla porota v zložení: Závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch., Juraj Medvecký – Heretik, Ing., Rastislav Mochnacký, Nezávislí na vyhlasovateľovi:  Ing. Eva Semanová, akad. arch. Ing. Karol Gregor, Ing. arch. Štefan Polakovič, Mgr. art. Martin Zaiček a náhradníci poroty, závislá na vyhlasovateľovi: Ing. Magdaléna Artimová, nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš

1. miesto: 5 000 EUR – návrh č. 2: Ing. arch. Irakli Eristavi, Zerozero, s.r.o. Čs. armády 29, 080 01 Prešov

Súťažný návrh č. 2
Návrh je vo svojej striedmosti a geometrickej čistote kompaktný. Kultivované grafické spracovanie návrhu odráža prístup autora k uchopeniu lokality. Návrh vkladá do územia nové aktivity pričom akcentuje súčasný charakter územia. Štvorcová plocha na mieste zaniknutého kúpaliska je zároveň stopou minulosti ako aj miestom pre nové funkcie. Materiálove riešenie pracuje s historickým kontextom miesta. Odporúčanie pre ďalšie spracovanie návrhu je konzultácia s krajským pamiatkovým úradom vo veci riešenia predsadeného sedacieho múrika pred vonkajším priekopovým múrom (sedílie na päte hradobného múru).

2. miesto: 3 000 EUR – návrh č. 5: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Richnava 207, 053 01 Gelnica

Súťažný návrh č. 5
Návrh pracuje s cieleným zatraktívnením priestoru. Vstup do Záhrady umenia na severe je oživený novými funkciami v priestore bašty s úrovňovým prepojením na Kmeťovo stromoradie a na juhu osadením amfiteátra s priamym náapojením na Divadlo Jonáša Záborského. Charakterovou črtou je návrh na Ekumenickú uličku a vloženie kaplnky. Návrh použitého materiálu – plech, je aj napriek modernosti vo svojej zemitej farebnosti vhodným ku charakteru územia. Návrh perspektívne prepisuje funkčnú náplň územia. Zá úvahu stojí množstvo lávok v prostredí.


3. miesto: 2 000 EUR – návrh č. 1: KATE design – ateliér záhradnej architektúry, Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Súťažný návrh č. 1
Pozitívom návrhu sú spracované návrhy čiastkových detailov riešeného územia s návrhom mobiliáru. Vyzdvihnúť možno riešenia sadovníckych úprav v území Kmeťovho stromoradia ako aj samotné terénne riešenie prechodu v križovaní s Metodovou uliciou. Obnovenie aleje na Metodovej ulici je podnetom na ďalšie uvažovanie v oblasti riešenia dopravy v území. Návrh uvažuje nad vodnými plochami v území. Jazierko so sochami je však umiestnené v rozpore s existujúcim torzom hradobného múru a je vo svojej polohe nerealizovateľné. Geometria navrhovaných plôch nezodpovedá terénu územia a nerešpektuje čitateľnosť hradobnej priekopy.

Porota ďalej udelila odmenu súťažnému návrhu č. 3 vo výške 400 EUR, súťažným návrhom č. 4,6,7 vo výške 200 EUR.

informacia_o_vysledku

zapisnica_vyhodnotenia