Trenčín, revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

V prvom kole dvojkolovej súťaže bolo hodnotených 8 návrhov. Porota z nich vybrala štvoricu, ktorá ukázala najväčší potenciál pre dopracovanie v druhom kole.

Na hodnotiacom zasadnutí druhého kola, ktoré prebehlo 5. decembra určila hodnotiaca komisia ceny a poradie nasledovne:

1. miesto – návrh č. 6 (100 bodov) – cena zvýšená zo 14.000 € na 20.000 €
2. miesto – neudelené
3. miesto – návrh č. 3 (30 bodov) – cena znížená na 6.000 €
3. miesto – návrh č. 4 (30 bodov) – cena znížená na 6.000 €
Súťažný návrh číslo 2 nebol posudzovaný (súťažiaci nepredložili časti, ktoré bolo nutné vložiť do elektronického systému Josephine).

Súťažné návrhy hodnotené v druhom kole:

1. miesto – odmena 20 000€ (cena zvýšená zo 14.000 €) – návrh č. 6, ATELIER ART, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Katarína Boháčová – Fejo PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Ing. arch. Ľubomír Boháč

Spolupráca : Ing. arch. Peter Bučo, Ing. arch. Jakub Kypus, Bc. Tomáš Danko, Bc. Natália Marková

Hodnotenie poroty:
Porota v návrhu ocenila najlepšiu a poctivú analýzu zadania a následne aj riešeného územia, polyfunkčnosť a diverzifikáciu jednotlivých urbanistických mikropriestorov vo vzťahu k funkčnosti jednotlivých celkov – pri dodržaní jednotnej ucelenej koncepcie celého riešeného územia, primeranú formu i podiel zelene a proporcie spevnených a nespevnených plôch, atraktívne zapojenie lesoparku do pešej zóny prírodným prechodom s najprijateľnejším prepojením Breziny. Samotné prepojenie parčíka s pešou zónou však porota odporúča riešiť ešte prírodnejšími povrchmi formou trávnikov, záhonov a podobne – na úkor navrhnutých povrchov pod šmykľavkami. Návrh je jednoznačne najpresvedčivejší vo všetkých aspektoch a jedná sa o najlepšie ucelené komplexné riešenie. Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický (a aj grafický) prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej časti. Zároveň návrh dosahuje zaujímavú (a potrebnú) variabilitu priestoru pred Posádkovým klubom vo vzťahu k využiteľnosti územia, pričom tento priestor je primerane oddelený od samotnej Hviezdoslavovej ulice. Porota odporúča zvážiť diferenciáciu jednotlivých mikropriestorov aj formou úpravy jednotlivých povrchov, ďalej odporúča zvážiť priamu dominantnú líniu verejného osvetlenia, zvážiť formu rampy k okresnému úradu a doladenie urbanistických detailov. Ako problematické zatiaľ porota vníma prevádzku a údržbu niektorých nespevnených častí – napr. trávnik pred Posádkovým klubom vo vzťahu k príležitostným trhom alebo koncertom a použitie štrku v ostrovčekoch.

2. miesto nebolo udelené

3. miesto ex aequo – odmena 6 000€ – návrh č. 3, KOPA s.r.o.
Autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. arch. Marek Turošík, Ing. arch. Ján Horváth

Hodnotenie poroty:
Návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu z 1. kola, naplno nevyužil možnosť 2. kola – generický raster gridu 3 x 3m vychádzajúci z archeologického nálezu pred Posádkovým klubom síce racionálne zjednocuje celý priestor vrátane snahy o štruktúrovanie jednotlivých častí, avšak pôsobí nepresvedčivo, podľa poroty aj nevhodnou mierkou k jednotlivým priestorom, do ktorých je vkladaný. Štruktúra rastra je pomerne výrazná, príliš pútajúca pozornosť. Návrh rieši umiestnenie viacerých prístreškov, ktoré sa však javia príliš formálne umiestnené. Návrh v 2. kole menej presvedčil svojou úžitkovosťou – napr. priestor pred okresným úradom má horšie využitie a menej zelene. Bariéra parčíka, ktorá má byť odstránená premiestnením pamätníka Ľ. Štúra, však v návrhu zostala aj naďalej ako bariéra, aj keď iná ako v súčasnosti – určite príjemnejšia aj funkčnejšia, ale so slabším zaintegrovaním parčíka a prepojenia Breziny do samotnej pešej zóny. Pred Posádkovým klubom síce vzniklo príjemné parkové prostredie, ale návrhu chýba väčšia flexibilita a multifunkčnosť tohto priestoru, ktorý je riešený aj s pomerne málo výrazným nástupom do Posádkového klubu.

3. miesto ex aequo – odmena 6 000€ – návrh č. 4, Ô-architektonické studiô s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. Art. Martin Varga, Bc. Bohdan Hollý, Bc. Jakub Hruška

Hodnotenie poroty:
Rovnako ani tento návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu z 1. kola a naplno nevyužil možnosť 2. kola na rozpracovanie návrhu, v ktorom bola jasná snaha o celkové a výrazné scelenie priestoru. Zaujímavý silný raster však nepriniesol v 2. kole prijateľné riešenie v menšej mierke, ani vo vzťahu k proporciám, štruktúre a materiálovému prevedeniu rastra. Celé územie zostalo riešené v silnej makromierke s výrazným pocitom schématickosti. V návrhu absentujú mäkké prírodné povrchy a harmonickejší urbanistický detail s príjemnejšími prechodmi medzi jednotlivými časťami. Návrh zostal riešený ako veľké plochy výrazných tvrdých povrchov s príliš monofunkčným priestorom pred Posádkovým klubom, ktorý by určite nedokázal naplniť potenciál, ktorý užívatelia od tohto miesta očakávajú. Porota oceňuje zaujímavé riešenie vjazdu do podzemných garáží z Vajanského ulice – v súvislosti s prepojením priestoru pred Posádkovým klubom.

zápisnica z 2. kola súťaže návrhov _final