Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci

Mesto Hlohovec vyhlásilo v júni súťaž na komplexné urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie obnovy Námestia sv. Michala, ktoré je mnohými Hlohovčanmi vnímané ako najvýznamnejší verejný priestor v centre mesta. Vôbec prvá architektonická súťaž v Hlohovci prebiehala v dvoch kolách. Z 10 návrhov vybrala porota na dopracovanie trojicu najlepších, ktoré posudzovala 8. decembra na zasadnutí druhého kola.

Hodnotiaca komisia v zložení: Jakub Chuchlík, Zdeněk Sendler, Dušan Burák, Martin Beďatš a Miloslav Drgoň rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. miesto: návrh č.9 / RUDOHRADSKÝ
Autori: Martina Barborjaková, Natália Černeyová, Adam Kubričan, Marek Rudohradský, Dominika Švikruhová, Lukáš Vachuna
Spolupráca: Martin Malachovský (krajinný architekt)
Odmena: 10 000 €

Komentár poroty:
Návrh predkladá zrozumiteľný architektonický koncept nového usporiadania námestia. Vhodne rieši širšie vzťahy a kontext v rámci dotknutého územia mesta. Pri priestorovom usporiadaní bol kladený dôraz na existujúce pešie ťahy a prepojenia do bočných uličiek a podchodov. Vhodne je riešené aj potenciálne pešie dopravné prepojenie na ul. M.R.Štefánika. Jemným posunom pešieho prechodu v rámci podkladu dopravného riešenia ul. SNP, ktorý návrh prevažne rešpektuje, je docielené realizovateľné opatrenie v prospech peších. Dostatok priestoru dostali aj prevádzky objektov pre zriadenie letných terás. Zeleň je navrhovaná v kompromise medzi súčasným parkovým charakterom a zvýraznením dominanty sakrálnej architektúry. Zelená bariéra v severnej časti od ul. SNP funguje aj na zber dažďovej vody, ktorá je ďalej zbieraná v zóne vzrastlej zelene v severnej časti námestia. V návrhu však chýba zeleň na južnej strane námestia, ktorá je najviac exponovaná a prehrievaná v letných mesiacoch. Na zváženie je preto kompozične vhodné umiestnenie jedného či viacerých významnejších solitérnych stromov. Rozporuplné je materiálové riešenie spevnených plôch, ktorých ornamentálnosť pôsobí formálne. Význam línií ako zjednocujúceho prvku je zrozumiteľný, ale navrhnutý výrazný farebný akcent môže z pohľadu chodca tvoriť len nečitateľnú spleť línií bez nadväznosti na historický kontext okolia. Pozitívny je funkčný aspekt línií ako odvodňovacích žľabov spevnenej plochy. Podesta okolo kostola zvýrazňuje nástup do kostola, avšak pôsobí nedokončene, a aj z pohľadu pamiatkovej ochrany je potrebné jednoznačné materiálové začlenenie kaplnky do jednotného priestorového vymedzenia spolu s kostolom. Hlavný vstup do kostola je potrebné riešiť bezbariérovo, napríklad odstránením schodu z juhovýchodnej strany podesty.

2. miesto ex aequo: návrh č.4 / ZEROZERO
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Daniela Sabová, Martina Hončárová, Kristina Roman, Pavel Bakajsa
Odmena: 7 000 €

Komentár poroty:
Jednoduchý a sebavedomý koncept porota vyhodnotila ako hlavnú výhodu návrhu. Jeho cieľom je jednoznačné vymedzenie plochy námestia ako centrálneho mestského priestoru s kostolom a kaplnkou na výraznej podeste. Tomu je podriadené utilitárne materiálové riešenie a detaily mobiliárových a vodných prvkov. Riešenie osvetlenia je zamerané na podtrhnutie atmosféry dominantnej architektúry. Porota kladne hodnotila návrh z pohľadu kultúrnych podujatí a vytvorenia skladového zázemia v teréne. Výrazná schodisková podesta okolo kostola je ale aj priestorovou bariérou pre pohyb peších v rámci územia. Najmä z pohľadu zelene vidieť zásadný kontrast zvoleného konceptu a očakávaného užívania námestia. Okrem stromoradí ohraničujúcich po obvode riešené územie, sú v rámci hlavnej centrálnej pobytovej zóny zachované len 2 stromy. Celá južná časť námestia tak zostáva bez prirodzeného tieňa, čím limituje užívanie a atraktivitu daného priestoru najmä v letných mesiacoch. Zároveň sa vďaka výrazném zastúpeniu spevnených plôch zvyšuje potenciál prehrievanie celého územia. Z pohľadu dopravného riešenia sa návrh postavil k existujúcim plánom úpravy ul. SNP neutrálne a nerieši možný kontext širších vzťahov a potenciálneho napojenia na pešiu zónu či okolité obslužné uličky. Odhadované náklady na realizáciu návrhu výrazne prevyšovali ostatné dva návrhy, aj s ohľadom na náročné terénne úpravy súvisiace so schodiskovou podestou.

2. miesto ex aequo: návrh č.5 / ROAR + TVAR architekti, LAARCH, A-Design
Autori: Patrik Kuva, Michal Romanec, Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Bohdan Hollý, Igor Pohanič, Magdaléna Pastvová (krajinná architektúra)
Odmena: 7 000 €

Komentár poroty:
Najvýraznejším prvkom návrhu je zeleň a parkový prístup k tvorbe centrálneho námestia, ktorý vychádza zo súčasného charakteru a spôsobu užívania. Porota ocenila zámer konceptu maximalizovať podiel zelene a spevnených plôch so vsakovaním. Tým je vytvorený v priestore dostatok prirodzeného tieňa pre rozličné pobytové atmosféry a formy užívania námestia. Rôznorodý mobiliár a široké spektrum vybraných typov drevín tomuto konceptu napomáha. Pozitívne je hodnotený aj dôraz na vytvorenie terás pre prevádzky a tým podporenie funkčného a aktívneho parteru. V mnohých aspektoch však návrh vytvára komplikované a nevhodné riešenia z pohľadu možnej realizovateľnosti. Problematická je úprava podkladu dopravného riešenia ul.SNP, ktoré mení usporiadanie dopravných pruhov a dopĺňa autobusové zastávky, ktoré nie sú v rámci plánu dopravnej obslužnosti mesta. Navrhované riešenie je tak podmienené zmenami v území, ktoré nie sú v súčasnej dobe uskutočniteľné. Objekt-prístrešok s galériou, ktorý je umiestnený v dotyku ulice SNP a podporuje umiestnenie autobusovej zastávky je taktiež problematický. Jednak z pohľadu pamiatkovej ochrany územia, jednak z pohľadu užívania, keďže je situovaný v dotyku s rušnou komunikáciou s vysokým podielom hluku. Napriek tomu, že jeho cieľom je doplnenie prírodnej bariéry námestia, funkčne sa jedná skôr o optickú bariéru. Umiestnenie detského ihriska v tesnom dotyku existujúcich drevín a ulice SNP je taktiež na zváženie. Rozporuplne pôsobí aj riešenie schodiska v severnom vyústení námestia do križovatky ul.Hlohová / ul.Pod Beranom. Schodisko sa nachádza v mieste existujúcej pivnice a v spojení s rampou pre peších sa jedná skôr o nadbytočné riešenie v danom území. Celkovo tak návrh rieši témy nád rámec zadania, čo je v tomto prípade prevažne v jeho neprospech.