Parkovací dom v Trnave

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie parkovacieho domu v rámci obytného súboru Na hlinách v Trnave, s predpokladanou kapacitou 300 – 350 parkovacích miest.

Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením (bývalá tehelňa), priamo medzi okolité bytové domy. Parkovanie bolo potrebné vyriešiť tak, aby priestor nestratil intímny charakter dvora. Návrh mal súčasne rozšíriť priestorové využitie vnútrobloku, s doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a zeleň. Riešenie kládlo nároky na optimálne architektonické, krajinárske, ako aj dopravné riešenie stavby.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov.

Zasadnutie poroty prebehlo vzhľadom na protipandemické opatrenia prostredníctvom online videokonferencie 27. októbra 2020. Hodnotiaca komisia súťaže v zložení Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Karol Hoffman, Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Magdaléna Horňáková a Ing. arch. Peter Purdeš, rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne:

1. miesto (8.000 €) – návrh č.7
Atelier URBAN + Fischers, Bratislava
Autori: Dušan Fischer, Ľudovít Urban

Komentár poroty:

Vplyv návrhu po dostavaní bude minimálny, čo porota vyhodnotila veľmi pozitívne. Parkovací dom nebude vôbec viditeľný vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva samotnú stavbu. Rovnako sú veľmi zaujímavo riešené priestory pre vstup do samotných garáži a odvetranie cez štrbinu naprieč objektom. Porota ocenila aj riešenie vjazdu, ktoré minimalizuje zásah do vnútrobloku. Zaujala aj netradičná forma prezentácie, ktorá môže pôsobiť až infantilne, ale je dostatočne popisná a jednoznačne komunikuje výhody návrhu. Samotné riešenie parkovania je veľmi logické a efektívne. Riešenie lezeckej steny, jeho napojenie na svah a bezpečnosť bude potrebné v ďalších stupňoch citlivo doriešiť, rovnako ako zopár drobností, ktoré však nemajú vplyv na zámer ako taký. Celkovo je návrh veľmi ucelený s jasným a silným konceptom, na ktorom sa dá ďalej stavať a rozvíjať ho v ďalších stupňoch projektovania.

2. miesto (4.800 €) – návrh č.13
Light4Space, Kálnica
Autori: Igor Koválovský, Ján Krchnavý, Anna Juhásová, Martin Karšňák, Dávid Husár

Komentár poroty:

Návrh výborne zapadá do zeleného vnútrobloku. Porota ocenila, že samotný objekt garáží bude minimálne vnímavý a viditeľný. Práca s topológiou terénu a prisypanie objemu bolo hodnotené veľmi kladne. Rovnako ako vjazdy, ktoré minimálne zasahujú do vnútrobloku. Logika parkovania a riešenie pohybu áut je tiež veľmi čisté. Prezentácia návrhu je veľmi prehľadná a čitateľná. Objekt kaviarne s výlezom a terasou môže oživiť funkčné využitie zeleného vnútrobloku. Čiastočne priznanie hrany objektu v parku môže byť vnímané ako zbytočné a limitujúce. Ako celok je ale návrh veľmi zrelý a dalo by sa na ňom pokračovať a rozvíjať ho ešte viac v ďalších stupňoch projektovania.

3. miesto (3.200 €) – návrh č.2
vranka architekti, Galanta 
Autori: Radovan Vranka, Zuzana Tomečková

Komentár poroty:

Návrh maximálne využíva priestorové možnosti vnútrobloku. Dosahuje aj najväčší počet parkovacích miest pri dobre riešenej typológii a technológii parkovania. Nedostatkom sa však javí jeho dopravný vjazd a výjazd, ktorý dominuje svojim objemom a koliduje s okolitou zástavbou. Autori priznávajú v architektúre fasád dominanciu parkovacieho domu zo spodnej úrovne dvora. Strešná krajina je riešená kvalitne formou terás, nedostatkom sa javí masívnosť rámp a schodísk. Koncept a jeho vyjadrenie ma jasnú logiku a kvalitu. Návrh by mal ambície sa ďalej rozvíjať aj v ďalších stupňoch projektovania.

 

Odmena (1.000 €) – návrh č.6 
Sobota, Banská Bystrica
Autor: Tomáš Sobota

Komentár poroty:

Súťažný návrh veľmi dobre a  jasne rieši dispozíciu objektu. Je tu čitateľná snaha navrhnúť realizovateľné riešenie pre mesto. Stavba je osadená tak, že vhodne a proporčne rozdeľuje priestor, ktorý je v hornej a spodnej časti územia výmerovo približne rovnaký. Rozdelenie priestorov je vhodne podporené popínavou zeleňou na ľahkej kovovej konštrukcii fasády objektu. Aj z  krajinárskeho hľadiska je možné návrh akceptovať, zaujímavo je riešená vodná plocha a  práca s  prebytočnou dažďovou vodou v  spodnej časti územia. Množstvo navrhnutých hracích plôch v hornej časti je z dôvodu šírenia hluku pre obyvateľov diskutabilné, ale bolo by ho možné preriešiť. Návrhu je možné vytknúť snáď len riešenie zdvojených príjazdových rámp zasahujúcich až do dvorovej časti. Rampa zo Saleziánskej ulice je príliš zdvihnutá nad úroveň terénu a pôsobí veľmi dominantne (bariérovo) v kontakte s bytovými domami. Napriek uvedeným nedostatkom by mal návrh ambície na ďalšie dopracovanie.

Odmena (1.000 €) – návrh č.8 
2021, Bratislava
Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová, Lenka Borecká, 
Anna Kvasniaková

Komentár poroty:

Autori návrhu sa  rozhodli využiť len časť pozemku v rohu a blízkosti obytného panelového domu s výrazným odstupom od spodného objektu bytového domu. Zároveň ho maximalizovali svojim objemom aj za cenu náročnejšieho zakladania vo vnútrobloku. Veľmi racionálne je riešená dispozícia a prevádzka garáže, je logická a ekonomická. Samotný objekt je priznaný ako solitér s výrazným rohom dvoch vysokých fasád a dominantnými schodiskami medzi hornou a dolnou úrovňou. Novostavba rozdeľuje pozemok na novú a pôvodnú formu dvora. Strešnú krajinu rieši viac-menej len formálne. Nedostatkom sa  javí dlhá rampa vjazdu/výjazdu. Ako celok však návrh ponúka veľmi jasný koncept so svojimi mnohými pozitívami, ale aj drobnými negatívami. Návrh by mohol byť dopracovaný do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

 

zapisnica vyhodnotenie sutaznych navrhov

všetky návrhy v súťaží je možné vzhliadnuť na stránke Archinfo.sk