Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon vyhlásilo súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť najlepšie riešenie transformácie štrnásť hektárovej zóny v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom. O zadaní súťaže je možné viac zisť aj na stránke súťaže: https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/.

Vyhlasovateľ oznámil výsledky druhého kola, ktoré boli stanovené na základe online prezentácii finálnych návrhov.

Porota v zložení: Jana Pyšková (predsedníčka), Anna Dobrucká, Jana Koreňová, Peter Gero, Róbert Gregorek, Andrej Mock, PhD, Tomáš Labanc a Martin Jerguš rozhodla o poradí tímov nasledovne:

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty

1. miesto

Autori:
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Bratislava

Ing.arch.Katarina Fejo,PhD
Ing.Katarina Glonekova

Spolupráca: Bc. Natália Marková, Bc. Tomáš Danko, Ing. Erika Mužilová, Ing. Barbara Vančurová

Komentár  poroty: 
Návrh prináša vysokú kultúrnu úroveň do tejto časti mesta, vysokú kvalitu života a premyslený dizajn, pričom aktívny urbánny priestor postupne mení na ekostabilizačný prvok v území.

Komplexný prístup a veľmi vyvážené posúdenie rôznorodých požiadaviek na očakávané budúce funkcie okolia Mlynského náhonu. Zohľadnenie jednotlivých potrieb obyvateľstva doplnené o nadhľad pri spracovaní celkového konceptu riešeného územia dáva výborné predpoklady na dopracovanie detailov riešenia. Veľmi atraktívne spracovaný námet na riešenie jedného z najproblematickejších miest vodného toku, ktorým je „zhybka“ pri Rokoku. Návrh je ambiciózny a pritom triezvo rešpektuje princíp realizovateľnosti. Filozofia návrhu líniovej relaxačno – spoločenskej zóny s funkčnými a sociálnymi väzbami na nadväzujúce horizontálne lokality a objekty navádza návštevníka absolvovať celú trasu Mlynského náhonu, z jeho južného bodu až po severnú časť, s postupným rôznorodým využitím jednotlivých funkčných bodov, atrakcii a plôch. V priamej úmere na rôznorodosť funkčných celkov je navrhovaná sprievodná vegetácia vodného toku.

Komentár poroty:
Návrh je riešený komplexne, predstavuje i vízie rozvoja širšieho územia do budúcnosti, návrh naplnil očakávania súťaže.

Hodnota návrhu spočíva v špičkovej kvalite posúdenia a zohľadnení napojenia na širšie okolie riešeného územia. Urbanisticky výborne spracovaný koncept sa podarilo autorom rozpracovať vo viacerých detailoch a presvedčivo prezentovať aj z hľadiska očakávanej funkcie, atraktívnosti vytváraného prostredia a jeho vybavenia. Návrh reprezentuje príklad obratného skĺbenia princípu pestrosti a zároveň jednotnosti, má zadefinovanú príjemnú zonáciu priestorov s odlišnou funkciou. Celý koncept pritom zohľadňuje potreby zachovania a rozvoja biodiverzity, rešpektuje požiadavku na podporu migrácie organizmov.

3. miesto

2M ateliér architektúry, s.r.o., Bratislava
Ing. arch. Miroslav Michalica
Ing. Eva Wernerová
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. Miloslav Šindlar
Ing. Josef Jágr
Ing. Dávid Grega

Komentár poroty:

Návrh je inšpiratívny pre budúce riešenie vodného systému mesta, a to pri renaturalizácii rieky Hornád a pri vytvorení “modrého prstenca mesta”. Výnimočne myšlienkovo prepracovaný prístup k riešeniu vodného toku v súlade s princípmi „živej rieky“ a najvyššou mierou možnej podpory biodiverzity a prirodzených procesov. Celá problematika sprírodnenia vodného biotopu bola presvedčivo obhájená aj s prihliadnutím na požiadavku tvorby hodnotného mestského prostredia a naplnení cieľov smerujúcich k využiteľnosti územia pre rekreačné aktivity obyvateľstva.

4. miesto

DOXA, s.r.o., Košice
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Ondrej Jurčo
Ing. Dominika Čerepkaiová
Ing. arch. Maroš Mitro

Komentár  poroty:  ​

Architektonický prístup, kreativnosť, identita priestoru cez mobiiár a originalita sú hlavnou témou návrhu. Zároveň sa v riešení odráža efektívnosť vynaložených nákladov i očakávaná podpora biodiverzity tohto líniového prvku zelenej infraštruktúry. Podnetné je organizovanie priestoru okolia Mlynského náhonu v duchu zjednocujúcej schémy – „perimetra“. Základná predstava o pretvorení samotného vodného toku, jeho nadväzujúceho okolia a usporiadanie požadovaných funkčných súčastí sa prelína celým návrhom. Provokujúce je úsilie zamerané na prácu s existujúcimi hmotami technického charakteru. Riešenie naznačuje možnosť využitia panelového obloženia súčasného koryta ako podstatného materiálu pri dotváraní novej podoby vodného toku a jeho okolia. Zatiaľ čo úpravy pobrežných častí a budúceho dna takým spôsobom vyznievajú veľmi inšpirujúco, odvaha uplatniť odbúrané panelové dielce na prvky vybavenosti okolia revitalizovaného toku, pôsobia až príliš odvážne a táto myšlienka prináša so sebou riziko veľmi kontroverzného vnímania výslednej úpravy. Výborná znalosť miestnych pomerov umožnila autorskému kolektívu spracovať zaujímavé možnosti riešenia mobility v riešenom území a jeho okolí. Naznačenie budúcej možnosti odľahčiť dopravnú záťaže na Továrenskej ulici a umožniť tak prepojenie pešej zóny centra Košíc je veľmi podnetné. Preorganizovaním automobilovej dopravy v tejto časti mesta sa otvára najideálnejšia možnosť sprístupniť pre cyklistov a chodcov pokojnejšiu alternatívu pohybu z centra mesta pozdĺž Mlynského náhonu s ďalším napojením na rekreačnú zónu v okolí parku Anička a extravilán okolia Košíc.

Hodnotenie finálnych návrhov:

Všetky tímy odviedli vynikajúcu prácu a do veľkej miery naplnili očakávania, ktoré od tejto súťaže neboli malé. Všetky návrhy je možné považovať za veľmi kvalitné a tento typ súťaže na tak komplikované a špecifické zadanie sa preukázal ako ideálna voľba. Súťaž priniesla pre mesto inšpiratívne návrhy, ktoré vnesú do diskusie o ďalšom rozvoji lokality i celého mesta mnoho podnetov.

V rámci diskusie vyplynulo, že dva návrhy (Ing. arch. Tomáš Hanáček a IMG+) svojou kvalitou, komplexnosťou a detailným návrhom urbanistických a dopravných súvislostí, krajinárskeho pohľadu na celé riešené územie a kvalitného náznaku riešenia detailov najlepšie splnili zadanie súťaže a očakávania obstarávateľa.

Porota hlasovaním určila 3. a 4. miesto – každý z riadnych protcov označil názov tímu, ktorému bude prisúdené 3. Miesto – jednohlasne bol všetkými 5 porotcami na tretie miesto umiestnený návrh tímu 2M ateliér architektúry s.r.o., 4. miesto teda obsadil ateliér DOXA s.r.o.

Z diskusie vyplývajú odporúčania poroty pre budúce realizácie – žiadne mesto nezvládne obdobne veľký zásah bez finančných prostriedkov z európskych fondov. Je potrebné vyberať koncept,, ktorý má najväčší potenciál realizácie a pozitívneho rozvoja. Je dôležité nájsť čo najlepšieho partnera pre mesto, s ktorým bude podľa hodnotenia poroty vysoká pravdepodobnosť kvalitnej odbornej spolupráce (dôraz na skúsenosti, odborné aj ľudské kvality, komunikáciu a schopnosti obhájiť si riešenia pred vedením mesta, či občanmi). Pre mesto ako aj neziskové organizácie bude dôležité zúčastniť sa národnej konzultácie k eurofondom pre nadchádzajúce rozpočtové obdobia.

Hľadanie silných a slabých stránok jednotlivých návrhov medzi ktorými sa rozhoduje o udelení 1. a 2. miesta:

  • Z dopravného hľadiska oba návrhy takmer totožne kvalitné riešenia.
  • Z environmentálneho hľadiska tok náhonu o čosi lepšie návrh T. Hanáčka s kolektívom, spodné námestie pri Jumbe ako aj riešenia územia v okolí nápustného objektu o čosi lepšie u IMG+ (aj keď oba návrhy skôr v rovine ďalších fáz/etáp transformácie územia)
  • IMG+ dôslednejší v eliminácii automobilovej dopravy na Gorkého ulici, návrh T. Hanáčka odvážnejší vo vzťahu k Tabačke.
  • Z hľadiska údržby zelene obidva návrhy vyhovujú
  • Návrh T. Hanáčka a kol. je komplexnejší a v plnšej miere reagoval na súťažné podmienky Zadanie súťaže ako aj odporúčania poroty z 2. Workshopu.
  • Porota hlasovaním určila 1. a 2. miesto – každý z riadnych porotcov označil názov tímu, ktorému bude prisúdené 2. a 1. miesto – jednohlasne bol všetkými 5 porotcami na druhé miesto umiestnený návrh tímu IMG+. 1. miesto bolo jednohlasne udelené kolektívu okolo Ing. arch. Tomáša Hanáčka.

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty