Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája

Obec Valaská vyhlásila posledný marcový deň verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom.

Súťaže sa zúčastnilo 13 autorských kolektívov. Po vylúčení návrhu číslo 3, ktorý nesplnil súťažné podmienky hodnotila porota zvyšných 12 uchádzačov. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 8. júla, určila hodnotiaca komisia výsledné poradie nasledovne:

1. miesto – 4 000,- €: návrh 6
Autori: Kuklica Smerek architekti – Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
Spoluautorka: Ing. arch. Katarína Siváková

Komentár poroty:

 • Veľmi dobrá práca s terénom.
 • Dobré prepojenie hlavnej plochy námestia so zvýšenou niveletou priestorov pred Obecným úradom (materskou školou a gastro zariadením Perla).
 • Pobytové schody a rampa sú veľmi dobre integrované. Využívajú prirodzenú konfiguráciu terénu. Odstraňujú bariéry pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V kombinácii so zeleňou sú kvalitným a obohacujúcim riešením priestoru námestia.
 • Zjednotenie (prepojenie) nástupov do budovy OcÚ, MŠ a gastro Perla – zariadenia, vzájomným prepojením cez nástupné plató s „odľahčenou“ (transparentnou) výplňou zábradlia.
 • Podružné / doplnkové funkcie sú vhodne rozmiestnené po obvode centrálneho multifunkčného priestoru námestia. Vodný prvok má tiež primeranú podobu.
 • Citlivo náznakovo a pocitovo (polo)uzatvorená spodná časť námestia s viacúčelovou pergolou. Jej stvárnenie a umiestnenie vhodným spôsobom podporuje a dopĺňa existujúcu blokovú zástavbu námestia.
 • Kultivované stvárnenie nových vložených architektonických prvkov.
 • Vhodné je tiež situovanie zelene po obvode námestia doplnené podružnými aktivitami pre trávenie voľného času.

Odporúčania

 • Pri spracovaní realizačnej PD odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu typu dlažby, hlavne povrchovej úprave, aby jej štruktúra nepôsobila pre užívateľov námestia diskomfortne (nájsť prijateľný kompromis medzi rustikálnosťou a pochôdznosťou).
 • Aby si subtílna konštrukcia kovovej pergoly zachovala svoju eleganciu bude v realizačnej fáze potrebný precízny konštrukčný návrh i nemenej precízna realizácia. (Kompromisy môžu znehodnotiť výsledný dojem. Je to však uskutočniteľné).

2. miesto – 3 500,- €: návrh 12
Autori: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, Ing. Martin Poliak, Ing. Michal Kázik

Komentár poroty:

 • Návrh výborne rešpektuje terénne danosti.
 • Napriek (alebo vďaka?) striedmej grafike presvedčivá interpretácia tvorivého návrhu.
 • Podobne ako v návrhu č. 6 aj tu autori veľmi dobre vyriešili „svah“ (prevýšenie) v hornej časti námestia formou pobytových schodov v kombinácii s kultivovanou zeleňou a rampou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 • Výborná artikulácia veľkej plochy námestia na menšie časti so špecifickým charakterom, bez toho aby sa narušila jednota celku.
 • Príjemná možnosť sedenia v zeleni pri záhonoch kvetov.
 • Zásobovanie prevádzok v parteri budov lemujúcich námestie je umožnené pojazdným zokruhovaným chodníkom.
 • Vodný prvok – „potok“ premyslene rozdeľuje námestie na dve časti – južnú s väčším množstvom konkrétne definovaných funkcií, komorne oddelených kultivovanou zeleňou a severnú – multifunkčnú časť námestia v čele s variabilne využiteľným pódiom.
 • Napriek dosť striktnému rozdeleniu funkcií na námestí, celok pôsobí kompaktne a umožňuje aj pri väčších kultúrnospoločenských akciách spojiť obidve časti námestia.
 • Spodná – južná strana námestia je od ulice Duklianskych hrdinov oddelená (uzatvorená) výškovým odsadením, čo na jednej strane čiastočne vymedzuje priestor námestia, na druhej strane však tvorí obmedzujúcu bariéru takmer po celej južnej strane námestia.
 • Dobrý a kultivovaný návrh, realizáciou ktorého by vo Valaskej mohlo vzniknúť námestie s príjemnou atmosférou.
 • Z návrhu nebolo možné identifikovať  nasvetlenie námestia “z vrchu”. Vzhľadom na jeho veľkú plochu (a skutočnosť, že v domoch lemujúcich námestie sú v horných podlažiach byty) iba “spodné” osvetlenie situované v dlažbe je pre celkové nasvetlenie námestia nepostačujúce (a pri jeho zintenzívnení môže dochádzať k „oslneniu“ návštevníkov i obyvateľov pri pohľade z priľahlých bytov).
 • Segregovanie vstupov do OcÚ, MŠ a gastro Perla má za následok, že vstup na OcÚ nie je bezbariérový a krajné prevádzky musia mať každá samostatnú rampu.
 • Stromy na parkovisku pred bytovkou sú síce vítaným zeleným prvkom. V takej podobe, ako sú osadené, by však dlho “neprežili” (kolízna poloha pri vjazde na parkovacie miesto).

3. miesto – 1 500,- €: návrh 5
Autori: Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová

Komentár poroty:

 • Posilňuje pomer zelene oproti existujúcemu stavu, čím vytvára komornejší priestor námestia a viac ho orientuje na dominantný objekt s OcÚ.
 • Zeleňou opticky zmenšená plocha námestia poskytuje dostatočne veľký variabilný priestor pre konanie spoločenských podujatí obce.
 • Zaujímavý dialóg medzi organicky pôsobiacou zeleňou a strohým rádom urbánnych prvkov.
 • Práca s povrchmi a podpora vodozádržných opatrení
 • Takáto úprava námestia má reverzibilný charakter a v prípade nárastu počtu obyvateľov a prípadnej potreby rozšírenia spevnených plôch je možné tieto úpravy realizovať bez väčších stavebných úprav.
 • Z pohľadu účastníka dopravy na ulici Duklianskych hrdinov námestie posilnením pásu zelene v jeho spodnej časti je (možno) príliš uzavreté a neumožňuje atraktívnymi priehľadmi „vtiahnuť“ návštevníka do diania na námestí.
 • Segregácia vstupov do prevádzok OcÚ, MŠ a gastro Perla – zariadenia
 • Zníženie nivelety námestia do roviny pod existuju úroveň (konflikt s koreňovým systémom jestvujúcich stromov)

všetky návrhy sú uverejnené na stránke www.archinfo.sk

Zápisnica z hodnotiacieho rokovania poroty Valaská