Idea pre Magnu

Súťaž na nové sídlo spoločnosti Magna Energia prilákala 42 záujemcov, medzi nimi aj mnoho mladých architektov nakoľko účasť v súťaží nebola viazaná na AA.  Spoločnosť Magna Energia vyhlásila začiatkom roka na svoje nové sídlo ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredie pre takmer 40 stálych zamestnancov.

O víťazoch rozhodla minulý týždeň odborná porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš a Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty boli Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Do architektonickej súťaže sa zapojilo až 42 autorských kolektívov. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: “Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,” hovorí predseda poroty Michal Vršanský.

Výsledky súťaže na základe hodnotiaceho zasadnutia poroty:

1. miesto (5 000 eur) 
Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf (návrh č. 12)

Komentár poroty:
Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Porota ocenila aj racionálnu organizáciu statickej dopravy a hlavný vstup do objektu, ktorý je orientovaný zo strany dvora. Z Urbánkovej ulice má návrh príjemnú mierku v kontexte riešeného územia. V rámci dispozície sa autori dobre vysporiadali s funkčnou prevádzkou a vhodne umiestnili komunikačné jadrá. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. Odporúčaním poroty je dopracovať exteriérové riešenie objektu vily a jej predpolie, vrátane premiestnenia parkovania karavanu. Smerom k Bratislavskej ulici pôsobí vstup do areálu nevľúdne, porota odporúča v tejto časti citlivejšie pracovať s oplotením od susedného pozemku a so zeleňou. Vnútorná dispozícia priestorov v časti objektu dielne by mala lepšie reagovať na problematické denné osvetlenie zo severnej strany.

 

2. miesto (3 500 eur)
Ing. arch. Jakub Vašek (návrh č. 15)

Komentár poroty:
Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. Predpolie vily vyzerá dôstojne a príjemne. Architektonický jazyk návrhu porota zhodnotila ako vyzretý a elegantný. Dispozícia interiéru však sebavedomému vonkajšiemu výrazu nezodpovedá a v objekte vily vytvára labyrint dverí a prevažne uzavretých priestorov. Prístavba k objektu dielne je dispozične neprepojená s ostatnými priestormi. Doriešený nie je ani priestor dvora, ktorý pôsobí nehostinne, chýba mu detail a dôraz na využitie. Problematická je orientácia hlavného vstupu do Bratislavskej ulice, ktorá nie je frekventovane využívaná pešími.

 

3. miesto (2 500 eur)
Ing. arch. Matúš Podskalický (návrh č. 35)

Komentár poroty:
Čisté hmotové riešenie rešpektuje symetriu vily a zaujímavo člení priestor areálu. Výraznou kompozíciou autor zachoval len vilu, čím sa navrhovaná prístavba stala rovnocenným partnerom k súčasnému objektu. Centrálna poloha dostavby zabezpečuje obojstranné osvetlenie interiéru a minimalizuje negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Nevhodné je však z pohľadu osvetlenia umiestnenie vonkajšieho spoločenského dvora a pešieho ťahu na severnej strane a statickej dopravy na južnej. Fasáda vilového objektu, vrátane zaujímavej zimnej záhrady, je dobre riešená, industriálne vyznenie okien však vytvára kontrast štýlov, ktoré pravdepodobne neodpovedajú pôvodnému objektu. Sklenenému prepojeniu medzi vilou a novým objektom chýba detail riešenia. Návrh pôsobí veľmi suverénne, no postráda kontext okolia. Množstvom búracích prác sa návrh výrazne odkláňa od predstavy danej zadaním.

 

Odmena (1 250 eur)
Lenka Kohútová, Nora Naddourová (návrh č. 29)

Komentár poroty:
Porota v návrhu ocenila minimalizovanie búracích prác, a tým aj celkového ekologického dopadu výstavby, kedy autor počíta s usporiadaním celej dispozície do existujúcich objektov. Návrhu však chýba zaujímavý detail a prehĺbenie nastaveného konceptu. Tehlová fasády nie je pôvodná a vytvára zbytočne historizujúci dojem.

Odmena (1 250 eur)
Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová (návrh č. 4)

Komentár poroty:
Návrh porotu zaujal čistým architektonickým riešením, dobrou dispozíciou vo vilovom objekte, presvedčivou hmotou a fasádami dostavby a dielne. Príjemný priestor nádvoria je od ulice racionálne oddelený dostavbou s radikálnym výrazom v kontexte územia. Nevhodným a nákladným riešením je parkovací systém s využitím zakladačov.

 

všetky návrhy je možné vzhliadnuť na stránkach Archinfo.sk

ZÁPIS Z HODNOTIACEHO ZASADNUTIA POROTY