Stanovisko predstavenstva Slovenskej komory architektov k relevancii autorizačných osvedčení uvedených v Prílohe VI Smernice 30/2005/ES pre získanie architektonickej kvalifikácie

Z dôvodu nejednoznačných výkladov ohľadom prístupu k povolaniu architekt na základe  kvalifikácií uvedených v Prílohe VI vydáva predstavenstvo SKA nasledovné stanovisko:

princíp automatického uznávania odborných kvalifikácií architektov pri ich Európskej mobilite spočíva v harmonizácii požiadaviek na vzdelanie architektov. Smernica 36/2005/ES rieši tieto požiadavky pre architektov vo forme „learning outcomes“ – t.j. 11 bodov článku 46, ktoré by mal absolvent príslušného študijného programu ovládať. Doklady o vzdelaní, ktoré vytvárajú primárny predpoklad pre automatické uznanie odbornej kvalifikácie sú uvedené v Prílohe V a VI tejto smernice. Do Prílohy VI, ktorá obsahuje tzv. nadobudnuté práva, boli odborné kvalifikácie spolu so sprievodnými dokumentmi oznámené v čase pristúpenia jednostranným aktom pristupujúceho štátu. To, že uvedený doklad (napr. autorizačné osvedčenie príslušnej komory) sa nachádza v Prílohe VI nehovorí nič o tom, že jeho držiteľ má architektonickú kvalifikáciu v súlade s čl. 46, ale že členský štát v čase pristúpenia rozhodol, že jeho  držiteľ v istých referenčných rokoch má nárok na uznanie v ostatných ČŠ EÚ bez skúmania obsahu štúdia.

Ak teda abstrahujeme od Prílohy VI, ktorá v istých referenčných rokoch mohla obsahovať aj kvalifikácie, ktoré nie sú v súlade s čl. 46 smernice, pre Prílohu V je predpokladom pre uznanie profesie architekta v režime automatického uznávania v prvom rade notifikované vzdelanie a splnenie národných požiadaviek pre výkon povolania architekta.

Stavební inžinieri sú samostatnou profesiou, ktorá má svoj režim uznávania odbornej kvalifikácie a podobne ako cca 300 ďalších regulovaných povolaní, nevzťahuje sa naň systém automatického uznávania. Ani do budúcnosti sa nepredpokladá, že by sa v tomto smere malo pristúpiť k zmene. Na rozdiel od Prílohy VI, do ktorej sa SR rozhodla oznámiť v rámci nadobudnutých práv aj autorizačné osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (bolo to plne v kompetencii členského štátu), do Prílohy V k slovenským notifikáciám SR uviedla ako sprievodný dokument (stĺpec IV Prílohy V) pre prístup k povolaniu architekt osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Slovenská komora architektov. To, že je osvedčenie SKSI uvedené v Prílohe VI, hovorí len o stave, ktorý platil v čase pristúpenia a platnosť tohto stavu je limitovaná referenčným rokom začatia štúdia, ktoré takéto osvedčenie sprevádza (2005/2006). Toto stanovisko je v súlade s výkladom obsahu Prílohy V, ktorý prezentovala Európska komisia.

 

Spracovala: Ing. Oľga Miháliková, samostatný odborný referent pre zahraničné vzťahy a uznávanie odborných kvalifikácií architektov