Stanovisko SKA k poskytovaniu služby STN-online

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,
 
     v týchto dňoch ste dostali e-mailom oznámenie od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), že „vzhľadom na nepredĺženie zmluvy o poskytovaní služby STN-online na rok 2018 medzi Slovenskou komorou architektov a ÚNMS SR, nie je možný prístup k normám prostredníctvom služby STN-online“. V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že nešlo o nepredĺženie zmluvy z dôvodov na strane SKA, ale uvedenú zmluvu vypovedal poskytovateľ služby preto, že sme za Slovenskú komoru architektov nepristúpili na výrazné zvýšenie platieb za prístup k STN.
 
     ÚNMS SR zmenil cenník za službu STN-online už pre minulý kalendárny rok a ročné predplatné za služby STN-online sa zvýšilo oproti pôvodným cenám vo všetkých variantoch približne na 3 až 5 násobok pôvodnej ceny. Avšak vzhľadom na to, že nám túto skutočnosť poskytovateľ neoznámil v lehote podľa platnej zmluvy, bol povinný našim členom poskytnúť prístup k normám v zmysle predchádzajúceho cenníka ešte aj v roku 2017.
 
     Zástupcovia SKA vyvinuli maximálne úsilie vyrokovať pre svojich členov výhodnejšie cenníkové sadzby. Posledný návrh upravenej sadzby pre členov komory zo strany ÚNMS SR bol stále enormne vysoký: ročné predplatné k STN-online len na čítanie 143,- EUR a s možnosťou tlače 220,- EUR, čo predstavovalo zvýšenie v priemere o cca 250 % oproti pôvodným poplatkom. Za týchto finančných podmienok SKA nedokázala poskytovateľovi služby garantovať minimálny počet 100 odberateľov služby, pretože každým rokom sa počet záujemcov zo strany členov SKA o prístup k normám znižoval a so zabezpečením minimálneho počtu bol opakovane problém i v pôvodných cenách 34,50 EUR, resp. 69,- EUR. Možnosť zahrnutia poplatku za tieto služby do členských príspevkov ich paušálnym zvýšením bola v diskusiách na valných zhromaždeniach niekoľkokrát jednoznačne odmietnutá. Z uvedených dôvodov sme zo strany SKA nepristúpili na zmenu zmluvných podmienok zmluvy a následne nám ÚNMS SR zaslal výpoveď zmluvy.
 
     Vzniknutá situácia nás mrzí, budeme analyzovať všetky možnosti riešenia výhod tých právnych. V prípade nových informácií alebo zmeny prístupu zo strany poskytovateľa služby Vás budeme informovať.

      S pozdravom
 
JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu

  SUTN - vypoved zmluvy o poskytovani sluzby STN-onlie (336,6 KB, 300 hits)