Úprava verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“

      Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje kombinovanú architektonicko-krajinársku verejnú anonymnú jednokolovú súťaž Úprava verejného priestranstva  „Pomník padlých hrdinov“. Predmetom súťaže je architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici, za účelom vytvorenia viacúčelového oddychového, zhromaždovacieho, tranzitného priestoru, slúžiaceho pre rekreáciu, regeneráciu a relaxáciu obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Štiavnica s prioritou zachovania a zlepšenia ochrany prírodnej zložky územia, urbanistických hodnôt a pietneho charakteru, formou verejnej anonymnej kombinovanej súťaže návrhov.
      Účelom tejto architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov je výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia mestského verejného priestranstva, t.j. výber víťaza resp. víťazov, ktorého/ktorých návrhy budú predmetom rokovacieho konania, podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona o verejnom obstarávaní t.j. k obstaraniu projektovej dokumentácie „ Úprava verejného priestranstva „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV“ pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností (pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – ďalej len „inžinierska činnosť) a autorského dozoru počas spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby (ďalej len „autorský dozor“) v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. a na základe priameho rokovania o podpísaní zmluvy o dielo s vyhlasovateľom súťaže Mestom Banská Štiavnica.Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.
 
Návrhy je možné odovzdať najneskôr 19.09.2017 do15:00 hod.

 

  SUTAZNE PODMIENKY (280,6 KB, 673 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (52,3 KB, 383 hits)