Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Slovenská komora architektov dostala odpoveď primátora hlavného mesta SR p. Milana Ftáčnika na list, ktorým komora ako overovateľ požiadala o vysvetlenie súťažných podmienok súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ v časti, ktorá bola doplnená magistrátom, o čom sme Vás v predchádzajúcich dňoch informovali. V odpovedi sa uvádza:

.

“Hlavné mesto SR Bratislava ako vyhlasovateľ súťaže návrhov Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky deklarovalo v súťažných podmienkach, že rozhodnutie poroty a zostavené poradie súťažných návrhov je preňho záväzné (bod 12.3 súťažných podmienok). Z toho vyplýva, že na základe rokovacieho konania so všetkými účastníkmi, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou, bude zákazka zadaná niektorému z účastníkov, ak tento účastník splnil podmienky účasti podľa § 26 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude súhlasiť so zmluvnými podmienkami a zmluvná cena neprekročí výšku predpokladanej hodnoty zákazky podľa súťažných podmienok.”

.

Na základe predchádzajúcich rokovaní predstaviteľov Slovenskej komory architektov Bohumila Kováča a Juraja Šujana s hlavnou architektkou mesta Bratislava Ingrid Konrad a zodpovednými predstaviteľmi magistrátu a predsedu SKA Imricha Pleidela s primátorom hlavného mesta SR Bratislava Milanom Ftáčnikom dňa 13.12.2013 a po ubezpečení zo strany pána primátora, že pri vyhodnocovaní súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ a následnom rokovacom konaní pre zadanie zákazky budú dodržané podmienky v intenciách požiadaviek SKA, možno považovať súťažné podmienky uvedenej súťaže návrhov za overené.

.

pôvodný článok na stránke:

Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky