Autorizácia a účasť v architektonickej súťaži

V prípade projektových architektonických súťaží býva okruh možných účastníkov – v závislosti na predmete riešenia a rozsahu zákazky nasledujúcej po súťaži – obmedzený pre osoby s oprávnením:

  • – autorizovaného architekta (podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb.)
  • – autorizovaného krajinného architekta (§ 4a)
  • – iným, napr. autorizovaného stavebného inžiniera (§ 5 odsek (1) písmeno a))

V súťažných podmienkach to býva definované napr. takto:

„Účastníkom môže byť jedine právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 4a alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka“.

 

V posledných rokoch sa v architektonických súťažiach presadila komorou preferovaná prax, aby účastník súťaže návrhov nemusel pre splnenie tejto podmienky predkladať právne účinný doklad, alebo odtlačok pečiatky, ale postačovalo podpísané čestné vyhlásenie o splnení tejto podmienky. Na SKA sa však často obracajú vyhlasovatelia s podozrením na nepravdivosť vyhlásení. Oprávnene sa obávajú, že nepreskúmané uznanie takýchto vyhlásení by mohlo viesť k zmareniu výsledkov súťaže.

Stane sa tak v prípade víťazstva účastníka, ktorý v následnom rokovaní o zmluve na zákazku nevie predložiť relevantné oprávnenie, ale súčasne je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní jediným, s kým môže vyhlasovateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní o zákazke rokovať. Uvedomujeme si, že rozpor čestného vyhlásenia so skutočnosťou je skôr dôsledkom nepochopenia podstaty požiadaviek na účasť alebo nedôslednej administratívy, ako zámerného uvedenia nepravdivých údajov.

Treba rozlišovať medzi účastníkom súťaže a autorom návrhu či členom spracovateľského tímu. Účastníkom projektovej súťaže návrhov (prípadne uchádzačom predkladajúcim ponuku s návrhom či záujemcom o účasť v súťažnom dialógu) je vždy hospodársky subjekt, s ktorým bude v prípade úspešného priebehu všetkých procesov podpísaná zmluva a zastupuje tak všetkých autorov v právnych a obchodných vzťahoch s vyhlasovateľom. Najčastejšie sú to aj v architektonických súťažiach právnické osoby (predovšetkým s. r. o.). Nestačí, ak ich štatutármi alebo zamestnancami sú autorizovaní ľudia, vybranú projektovú činnosť podľa stavebného zákona musí mať právnická osoba zapísanú v obchodnom registri, napr.:

  • – odborné činnosti vo výstavbe v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu autorizovaného architekta,
  • – výkon odborných činností vo výstavbe na základe autorizácie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov § 4 (autorizovaný architekt) alebo § 4a (autorizovaný krajinný architekt),
  • – činnosť autorizovaného architekta,
  • – autorizovaný architekt – architekt pre komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo.

Samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO – teda účastník ako fyzická osoba, dokladuje oprávnenie potvrdením o autorizácii, v prípade verejne prístupných registrov (napr. zoznam autorizovaných architektov alebo autorizovaných krajinných architektov SKA) uvedením čísla autorizácie a existenciu hospodárskeho subjektu prideleným IČO a DIČ, v prípade platcov DPH aj IČ DPH.

V prípade skupiny viacerých subjektov, ktorí predkladajú návrh spoločne ako skupina účastníkov, musí požiadavky na účasť spĺňať každý člen skupiny. Tento postup však neodporúčame, aj s ohľadom na zložitosť zmluvných vzťahov.

Pre uzavretie zmluvy v oblasti verejného obstarávania je nevyhnutné aj splnenie ostatných podmienok takzvaného osobného postavenia účastníka (§ 32 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní), kedy sa od uchádzača spravidla vyžaduje predloženie príslušných dokladov z registra trestov, od zdravotnej a sociálnej poisťovne, daňového úradu a príslušného súdu. V tejto súvislosti dávame našim členkám a členom do pozornosti možnosť zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý nahrádza predkladanie dokladov vo verejnom obstarávaní počas troch kalendárnych rokov odo dňa zápisu. Podrobnejšie na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3cc.html