NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ ZVOLENÉ NOVÉ ORGÁNY KOMORY

V Bratislave 14. mája na valnom zhromaždení Slovenskej komory architektov boli zvolení noví členovia predstavenstva a disciplinárnej komisie.

(Staro)novým predsedom Slovenskej komory architektov sa stal Ing. arch. Juraj Šujan, prvým podpredsedom Ing. arch. Ľubo Závodný a podpredsedom Ing. arch. Martin Drahovský.

foto: Jakub Hauskrecht

zľava doprava: Ing. Oľga Miháliková, JUDr. Viera Hanuláková, Ing. arch. Juraj Šujan, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Marta Kropiláková vyhlasujúc výsledky.

ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA
Ing. arch. Juraj ŠUJAN –  predseda Slovenskej komory architektov
Ing. arch. Ľubomír ZÁVODNÝ –  1. podpredseda Slovenskej komory architetov
Ing. arch. Martin DRAHOVSKÝ –  podpredseda Slovenksej komory architektov
Akad. arch. Jana ANTALOVÁ, PhD.  – člen predstavenstva
Ing. arch.Virgil DROPPA  – člen predstavenstva
Prof. Ing. arch. Bohumil KOVÁČ, PhD.  – člen predstavenstva
Ing. arch. Ivan MASÁR  – člen predstavenstva
Ing. arch. Pavol PAŇÁK –  člen predstavenstva
Ing. arch. Imrich PLEIDEL  – člen predstavenstva
Ing. arch. Iľja SKOČEK  – člen predstavenstva
Ing. Eva WERNEROVÁ  – člen predstavenstva

ZLOŽENIE DICIPLINÁRNEJ KOMISIE
Ing. arch. Vladimír HRDÝ  – člen disciplinárnej komisie
Ing. arch Viktor MALINOVSKÝ  – člen disciplinárnej komisie
Ing. Katarína SERBIOVÁ  – člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Vladimír VRŠANSKÝ  – člen disciplinárnej komisie
Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ  – člen disciplinárnej komisie