KTO JE ZÁHRADNÝ A KRAJINNÝ ARCHITEKT

AKÉ BY MAL MAŤ VZDELANIE A AKÉ VÝKONY SA V PRAXI OD NEHO OČAKÁVAJÚ

Od roku 1948 združuje IFLA (International Federation of Landscape Architects) (Medzinárodná federácia záhradných a krajinných architektov) národné profesné organizácie záhradných a krajinných architektov a jednotlivcov tých štátov, kde zatiaľ národné profesné organizácie nie sú založené. V súčasnosti ide o 55 národných združení a jednotlivcov zo 14 zemí. Vždy len jedna národná organizácia môže byť členom IFLA. Toto kritérium má cieľ zjednotiť obor v jednotlivých krajinách.

V rámci IFLA sú ustanovené tri regióny Západný región zahŕňa štáty severnej, južnej a strednej Ameriky, Východný región Áziu, Austráliu a Nový Zéland a Centrálny región zahŕňa európske a africké krajiny.

Definícia profesie
Definícia profesie záhradného a krajinného architekta schválená Svetovou radou IFLA dňa 15 5 2003 pre účely medzinárodných štandárd klasifikácie zamestnaní vydávaných Medzinárodným úradom práce (International Labour Office) v Ženeve znie takto:
Záhradní a krajinní architekti vykonávajú prieskum, poradenstvo, plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného vývoja. Pre profesiu záhradného a krajinného architekta je vyžadované vzdelanie v obore záhradnej a krajinnej architektúry.

Profesia rieši tieto úlohy:
a)vytvára teórie a metódy krajinného plánovania, navrhovania a riadenia na úrovni miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej
b)vytvára teórie, metódy, zásady, plány a návrhy pre národné parky a iné chránené alebo rekreačné oblasti
c)vytvára teórie a metódy hodnotenia životného prostredia, plánovania, navrhovania a riadenia kultúrnej alebo historickej krajiny, parkov a záhrad
d)plánovanie, navrhovanie, správa funkčných a estetických riešení v nezastavanom a zastavanom území (zahŕňajúcom súkromné a verejné priestory, parky, záhrady, pešie zóny, námestia, obytné štvrte, cintoríny, pamätníky, turistické, komerčné, priemyslové a vzdelávacie komplexy, športové ihriská, zoologické záhrady, botanické záhrady, rekreačné oblasti a poľnohospodárske farmy)
e)podieľa sa na plánovaní, estetickom a funkčnom navrhovaní a umiestňovaní takých objektov, ako sú cesty, priehrady, energetické a ďalšie veľké rozvojové projekty
f)krajinné hodnotenie vrátane environmentálnych a vizuálnych dopadov rozvojových stratégii a projektových zámerov
g)návrhy vhodných riešení týkajúcich sa kvality a využívania zastavaného územia v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach a tvorba návrhov, projektov a pracovných skíc, špecifikácia prác, prepočtov ceny, časového harmonogramu
h)vykonávanie autorského dozoru tak, aby bol zaistený súlad s plánmi, špecifikáciou prác, rozpočtom a časovým harmonogramom
i)riadenie výskumu, krajinného plánovania, projektov, príprava odborných prednášok a technických správ, tvorba rozvojových programov, výučba a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa záhradnej a krajinnej architektúry vrátane aplikácie GIS technológii a diaľkového prieskumu zeme, krajinnej ekológie a príslušnej legislatívy

Minimálna kvalifikácia pre vykonávanie profesie podľa IFLA:

Dňa 26.5. 1985 prijala Svetová rada IFLA nasledujúce prehlásenie o minimálnej kvalifikácii pre výkon profesie záhradného a krajinného architekta a doporučila národným členským organizáciám prijať toto prehlásenie s ohľadom na úroveň vzdelávania v jednotlivý zemiach a ich špeciálne potreby.

Výchova a vzdelávanie študenta pre prax záhradnej a krajinnej architektúry má zaistiť nasledujúce:
– schopnosť vytvárať funkčne vhodné a esteticky priaznivé riešenia plánovania a navrhovania území všetkých veľkostí, kde dochádza k interakcii medzi človekom a prírodou
– porozumenie tých ekologických, kultúrnych ekonomických a organizačných otázok, ktoré súvisia s riešením verejných a súkromných objektov
– úspešné analitické, kontrolné, technické a komunikačné schopnosti (tj. slovné, písomné, grafické/vizuálne)
– schopnosť pracovať ako profesionálny záhradný architekt v situáciách vyžadujúcich spoluprácu v rámci medzioborového projektového týmu rovnako tak ako schopnosť pracovať samostatne

Vzdelávanie by malo minimálne obsahovať:
– vytvorenie pracovných znalostí v prírodných vedách, špeciálne rastlinného materiálu a ekológie
– porozumenie a chápanie kultúrnej krajiny, vrátane tej časti, ktorá zahrňuje ľudské sídla a porozumenie jej využitiu
– porozumenie navrhovaniu záhradných a krajinných úprav v historických súvislostiach aj v súčasných podmienkach vo vidieckom aj mestskom priestore
– zaistenie spôsobilosti aplikovať profesionálne schopnosti v praxi záhradného a krajinného architekta

Vzdelávacie programy majú byť uznané národnými asociáciami záhradných a krajinných architektov tak, aby boli v súlade s národnými vzdelávacími možnosťami, ktoré berú do úvahy miestne životné prostredie a sociálne potreby a napĺňali požiadavky pre profesionálnu prax v jednotlivých krajinách. Je dôležité aby tieto národné požiadavky vyhoveli minimálnym požiadavkám na vzdelávacie kritéria.
Je žiadúce aby ako doplnenie akademického vzdelania boli vzdelávacie programy doplnené o obdobie odbornej praxe.

Zoznam typických projektov (neúplný výber) spracovávaných záhradným a krajinným architektom a zoznam aktivít, v ktorých je členom tímu:

mestské parky 1
súkromné a verejné záhrady 1
cintoríny 1
strešné záhrady 1,2
golfové ihriská 1,2
skládky 1,2
námestia, pešie zóny 1,2,3
univerzitné areály 1,2,3
botanické záhrady 1,3
vonkajšie rekreačné zariadenia 1,2,3,4
rekultivácie 2
výsadby pozdĺž diaľnic 2
záhradné výstavy a expozície 2,3
obchodné centrá 2,3
dopravné komunikácie 2,3
historické parky a záhady 2,4
obytné celky 2,3
priemyselné zóny 2,3
pamätníky 2,3,4
rehabilitácie okolia vodných tokov 2,3,4
návrhy zmien využitia pozemkov 2,3,4
krajinné plánovanie 3,4
regionálne plánovanie 3,4
štúdie využitia územia 3,4
mestské plánovanie 3,4
ekologické parky a siete 3,4
lesy 3,4
prírodné oblasti 3,4
nové mestá 3,4
hodnotenie pohľadových kvalít 4
EIA 3,4

LEGENDA:
1 – zodpovedný za celkový návrh
2 – zodpovedný za plán výsadieb
3 – člen medziodborového tímu
4 – poradca alebo konzultant pre určité aspekty plánovania alebo hodnotenia

(doložené materiálmi IFLA)

Spracovala: Ing. Blanka Malá, autorizovaný architekt pre záhradnú a krajinnú tvorbu ČKA