Memorandum o spolupráci s FAD STU

Uvedomujúc si význam povolania architekt a architektka v rozvoji kultúry Slovenskej republiky, v budovaní vzájomnej spolupráce a v upevňovaní profesijných vzťahov, podieľajúc sa na rozvoji Európskej kultúrnej identity a upevňovaní spoločenského poslania povolania architekt a architektka a nadväzujúc na najlepšie tradície spolupráce a vzájomnej pomoci architektov a architektiek na území Slovenskej republiky, ako aj na doterajšiu neformálnu spoluprácu medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave a Slovenskou komorou architektúry založenú na bezprostredných priateľských profesionálnych aj osobných vzťahoch, vyjadrujú týmto memorandom spoločnú vôľu podporovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu a súčinnosť svojich inštitúcií pri napĺňaní cieľov a aktivít v prospech študentov, študentiek a členov, členiek stavovskej organizácie ako i širokej verejnosti predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Štruktúry Európskej únie. Uznávanie kvalifikácií a podpora informovanosti o európskej mobilite architektov a architektiek.
FAD STU a SKA sa budú vzájomne podporovať a v prípade potreby koordinovať svoje kroky v otázkach týkajúcich sa profesie architektov, ako aj stavu urbanizmu, architektúry a životného prostredia, v rámci štruktúr Európskej Únie a ACE a ďalších medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblastiach územného rozvoja a architektúry.

2. Štandardy architektonických služieb
FAD STU a SKA si budú vzájomne poskytovať informácie, metodické materiály a iné dokumenty a údaje týkajúce sa štandardov a oceňovania architektonických služieb.

3. Architektonické, urbanistické a krajinárske súťaže návrhov
FAD STU a SKA budú spolupracovať pri výmene informácií a skúseností týkajúcich sa pripravovaných, vyhlásených a uskutočnených súťaží návrhov v oblasti urbanizmu, architektúry a tvorby krajiny; budú si poskytovať vzájomnú podporu a súčinnosť pri kreovaní odborných porôt a vytváraní čo najlepších podmienok pre účasť v súťažiach pre architektov, členov SKA s cieľom dosiahnutia čo najvyššej kvality architektonických súťaží na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

4. Sústavné vzdelávanie a profesijný rozvoj architektov, spolupráca členov SKA na pedagogickom procese FAD STU
FAD STU a SKA budú podľa potreby spolupracovať pri organizovaní vzdelávacích a odborných podujatí zameraných na odbornú diskusiu a výmenu aktuálnych informácií a poznatkov v urbanistickej, architektonickej alebo krajinárskej tvorbe. SKA bude súčinná pri spolupráci členov SKA na pedagogickom procese FAD STU, najmä v rámci ateliérovej tvorby – účasťou členov SKA na odborných konzultáciách, tzv. kritikách a záverečných obhajobách študentských projektov.

5. Prezentácia a propagácia povolania a práce architektov
FAD STU a SKA sa budú vzájomne podporovať pri prezentácii a propagácii povolania a práce architektov, najmä prostredníctvom výstav, súťažných prehliadok a mediálnych aktivít. Osobitnú pozornosť budú venovať spolupráci pri organizácii a propagácii súťaží CE ZA AR a Ceny dekana. FAD STU bude podporovať aktivity SKA na pôde FAD STU v priestoroch tzv. Kreatívneho centra fakulty.

6. Politika architektúry
FAD STU a SKA budú súčinné pri presadzovaní a implementovaní rámcových a nadstavbových dokumentov v oblasti architektúry, urbanizmu a tvorby krajiny, najmä v rámci regionálnych, národných a nadnárodných politík architektúry.

7. Kultúrny a spoločenský život a rozvíjanie osobných väzieb architektov
FAD STU a SKA budú podporovať rozvoj vzájomných kultúrno-spoločenských kontaktov v rámci podujatí a aktivít svojich architektonických stavovských organizácií a budú spoluvytvárať podmienky pre rozvíjanie neformálnych vzťahov a osobných väzieb medzi svojimi členmi.

Memorandum o vzájomnej spolupráci SKA a FAD STU, dňa 12. mája 2021, v priestoroch SKA podpísali jej predseda Ilja Skoček a dekan FAD STU Pavel Gregor.