Memorandum o spolupráci s MIB

Za účelom efektívneho napĺňania svojho poslania a prehĺbenia vzájomnej spolupráce sa Slovenská komora architektov (SKA) a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vzájomne dohodli na uzavretí memoranda o spolupráci.

Na základe toho:

a) sa MIB a SKA zhodujú na potrebe inštitucionálnej podpory pri neustálom skvalitňovaní architektúry, urbanizmu a krajinných riešení, najmä pri realizovaní verejných investícií.

b) si MIB a SKA spoločne uvedomujú význam architektúry, urbanizmu a krajinných riešení, ktorých vysoká úroveň je dôležitým predpokladom pre celkový udržateľný rozvoj Bratislavy, najmä jej verejných priestorov.

c) MIB a SKA spoločne uznávajú, že ku zvyšovaniu úrovne architektúry, urbanizmu a krajinných riešení vo veľkej miere prispieva využívanie súťaží návrhov a ďalších foriem súťaží, ktorých cieľom je získavanie čo najkvalitnejších návrhov.

Predmetom memoranda je rámcovo zadefinovať rozvoj vzťahov medzi MIB a SKA pre vzájomne výhodné aktivity v rôznych formách spolupráce, najmä formou zdieľania skúseností a dobrej praxe. Spolupráca podľa tohto memoranda bude realizovaná v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a krajinnej architektúry, dizajnu a participácie.

Cieľom spolupráce je podpora odborných činností MIB a SKA a zvyšovanie kvality odborných podkladov, súťaží návrhov a iných procesov obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií, strategického plánovania rozvoja Bratislavy, tvorby koncepcií verejných priestorov a participácie.

MIB a SKA si budú v rámci spolupráce vzájomne zdieľať svoje odborné skúsenosti, informácie a dobrú prax, ktoré nadobudli pri výkone svojej činnosti.

MIB je v rámci spolupráce pripravený poskytovať SKA vzorové dokumenty, metodiku, komentáre a dobrú prax pri súťažiach návrhov a iných procesoch obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií. MIB bude tiež poskytovať SKA rozhovory, obrazový materiál a dokumenty pre citácie v rôznych typologických oblastiach (nájomné bývanie, verejné priestory atď.). MIB bude realizovať súťaže návrhov a ďalšie formy súťaží v súlade so Súťažným poriadkom SKA. SKA pri overovaní týchto súťaží zváži v jednotlivých prípadoch odpustenie poplatku a vyvinie primerané úsilie, aby boli tieto súťaže overené v čo najkratšom možnom čase.

SKA môže pri realizácii svojej činnosti primeraným spôsobom odkazovať na dokumenty a informácie získané od MIB ako na odporúčanú dobrú prax.

MIB a SKA budú spoločne podporovať dodržiavanie a aplikovanie Manuálu verejných priestorov, ktorý vypracoval MIB a ktorý kodifikuje dobrú prax pri rozvoji verejných priestranstiev v Bratislave. SKA bude v uvedenom zmysle primeraným spôsobom informovať svojich členov.

MIB a SKA budú spolupracovať pri organizovaní odborných podujatí v oblastiach podľa čl. 1, vrátane diskusií na aktuálne témy, výstav, odovzdávaní ocenení a ďalších spoločenských podujatí.

 

Memorandum SKA a MIB 2021