Po 10 rokoch odchádza riaditeľka Úradu SKA Viera Hanuláková

Odchádza riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov (SKA) JUDr. Viera Hanuláková, ktorá zaviedla výrazne zmeny v organizácii SKA a nastavila novu úroveň komunikácie.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov sa na svojom ostatnom zasadnutí (12. máj 2021) rozlúčilo s riaditeľkou úradu JUDr. Vierou Hanulákovou. Poďakovalo jej za 10 ročnú prácu, počas ktorej prispela k výraznému prospechu a zviditeľneniu Slovenskej komory architektov. O jej reflexiu sme ju požiadali v krátkom rozhovore, ktorý viedla Broňa Tarnócy.

V akom stave ste pred desiatimi rokmi prevzali Úrad SKA?

Na úrad SKA som prišla z rezortu ministerstva práce, kde som riešila od architektúry úplne vzdialenú agendu. Napriek tomu som mala skúsenosť so zriaďovaním viacerých organizácií a nastavením procesov a postupov pri ich efektívnom fungovaní. Na úrade ma privítali už vtedy dlhoroční zamestnanci úradu, ktorí však neboli zvyknutí preberať zodpovednosť a riadiť svoje agendy. Stavala som však na ich zanietení naučiť sa pracovať inak, prepracovala som ich pracovné náplne, nastavila vnútorne procesy pre jednotlivé agendy,  zazmluvnila externých odborníkov na jednotlivé úlohy. Veci sa začali hýbať a do seba zapadať. Pri mojom príchode plnila komora skôr združovaciu a registračnú úlohu. S pomocou všetkých som však mala ambíciu z nej vytvoriť uznávanú stavovskú organizáciu. Verím, že sa to z veľkej časti podarilo.

Ktoré agendy bolo treba v začiatkoch zmeniť?

Pre mňa bolo prekvapením zistenie, že disciplinárna právomoc komory bola vykonávaná len prostredníctvom etickej komisie, ktorá ako mediátor iba vytvárala platformu pre sťažujúcich sa, ale v predmetnej veci nerozhodla. To sa zmenilo zvolením členov disciplinárnej komisie s právnickým vzdelaním, zmenou štatútu ako aj disciplinárneho poriadku. Rovnako žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky mali veľmi benevolentne nastavené kritéria vstupu do komory. Považovala som za kľúčové skúšobný poriadok zmeniť tak, aby členovia senátov mali v poriadku oporu v prípade, že uchádzač nebol dostatočne pripravený na skúšku.

Čo na to členovia?

Nato sa musíte opýtať ich. Veľmi som dbala na to, aby komunikácia zamestnancov úradu bola proklientská. Mojou úprimnou snahou bolo poskytovať členom také informácie a vysielať navonok také stanoviská, aby členovia svoju stavovskú organizáciu vnímali ako organizáciu, ktorá zastupuje ich záujmy ako stavu, a ktorá vylepšuje ich postavenie v spoločnosti.

Čo Vám priniesla práca na komore?

Myslím, že najmä poznanie aká dôležitá je komunikácia a individuálny prístup. Pamätám sa ako som prvý krát zdvihla telefón a opýtala sa: „Čo môžem pre Vás, pán architekt, urobiť?“ Ostalo ticho. K proklientskej komunikácii, založenej na individuálnom prístupe som viedla aj ostatných.

Pracovať s profesionálmi bolo pre mňa výzvou. Za svojho pontifikátu predsedu ma prijímal pán architekt Juraj Šujan. Som mu vďačná, že mal odvahu väčšinu navrhovaných zmien procesov naštartovať, mal dar počúvať argumenty – a čo je pre mňa veľkou vzácnosťou – aj zmeniť svoj názor na základe prehodnotenia nových skutočností. Komunikácia s predsedom predstavenstva komory bola pre mňa kľúčová.

S mnohými plánmi a zmenami na post predsedu v roku 2016 nastúpil pán architekt Imrich Pleidel. Naše videnie smerovania komory bolo veľmi blízke. Podarilo sa nám otvoriť a profesionalizovať ďalšie oblasti: oblasť vzdelávania, PR Slovenskej komory architektov, zaviedli sme aj viaceré zmeny v rámci ocenenia CE ZA AR, ktorého kredibilita každým rokom stúpala. Tu si však nerobím zásluhy, pretože som len z diaľky mentorovala; hlavnú zásluhu podoby ocenenia má dnes už moja nástupkyňa Ing. Oľga Mihaliková.

Posledné obdobie spojené s pandémiou Covid-19 bolo náročne pre všetkých, so súčasným predsedom Iljom Skočekom sme sa presunuli a prispôsobovali agendu úradu do online priestoru.  Tu sa ukázala schopnosť prispôsobiť sa novým požiadavkám a som vďačná, že tak úrad ako ako orgány komory prešli na digitálne platformy u nás úplne plynule.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí so mnou pracovali, špeciálne môjmu tímu na komore, externistom, s ktorými som spolupracovala, predsedom komory a členom orgánov SKA, ktorí sa zmien nebáli. Odchádzam na vlastnú žiadosť, lebo sa držím zásady, že v najlepšom treba prestať. Skromne si myslím, že úrad komory, vo svojom novom reprezentatívnom sídle a v organizačno – personálnom nastavení, je v ďaleko lepšie kondícii ako bol pred mojím príchodom.

Držím Slovenskej komore architektov palce. Prajem jej mať na čele vizionárov a členov hrdých na svoju komoru.

_________________________________________________________________

V mene svojom a v mene mojich dvoch predchodcov, architektov Juraja Šujana a Imra Pleidela, by som sa chcel JUDr. Hanulákovej úprimne poďakovať za jej 10 rokov pôsobenia vo vedení úradu Slovenskej komory architektov. Po celý tento čas bola kľúčovou postavou pri posilnení postavenia SKA v spoločnosti, pri rozvoji ceny CE ZA AR a pri všetkých progresívnych zmenách v činnosti samotného úradu. Rovnako, množstvo dlhodobých rozbehnutých projektov SKA sa bude spájať s komorou pod jej vedením. Do ďalšieho profesionálneho života jej želáme veľa úspechov a spokojnosti.

Ilja Skoček, predseda Slovenskej komory architektov